Israëlische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Israël

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 21-09-1997 t/m heden

Israëlische voorschriften tot uitvoering van de op 2 juli 1973 tussen Nederland en Israël gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals deze is gewijzgd bij het protocol van 16 janauri 1996

Regeling inzake vermindering van Israëlische belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 2 juli 1973 tussen Nederland en Israël gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1974, nr. 39), zoals deze is gewijzigd bij het op 16 januari 1996 te Jeruzalem gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst (Trb. 1996, nr. 30), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol:

 • a vermindering tot 15 percent van de Israëlische belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Israël is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid, onderdeel b);

 • b vermindering tot 10 percent van de Israëlische belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Israël is aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Nederland, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Israëlische lichaam dat de dividenden betaalt en deze dividenden worden betaald uit winst die, op grond van de bepalingen in de Israëlische wetgeving ter bevordering van investeringen in Israël, van belastingheYng is vrijgesteld of is onderworpen aan belastingheYng naar een tarief dat lager is dan het algemene tarief dat wordt geheven van de winst van het Israëlische lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel i);

 • c vermindering tot 5 percent van de Israëlische belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Israël is aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Nederland, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Israëlische lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 11, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel ii);

 • d vermindering tot 10 percent van de Israëlische belasting op interest, afkomstig uit Israël en betaald aan een bank of een financiële instelling die inwoner van Nederland is (artikel 12, tweede lid);

  De term ’financiële instelling’, zoals gebezigd in deze bepaling, omvat mede een lichaam dat in de normale uitoefening van zijn bedrijf geld op deposito ontvangt of leningen verstrekt (onderdeel V van het Protocol);

 • e vermindering tot 15 percent van de Israëlische belasting op niet onder onderdeel d vallende interest, afkomstig uit Israël en betaald aan een inwoner van Nederland (artikel 12, tweede lid);

 • f vermindering tot 10 percent van de Israëlische belasting op royalty’s voor bioscoopfilms en films of beeldbanden voor radio of televisie, afkomstig uit Israël en betaald aan een inwoner van Nederland (artikel 13, tweede lid, onderdeel a);

 • g vermindering tot 5 percent van de Israëlische belasting op niet onder onderdeel f vallende royalty’s, afkomstig uit Israël en betaald aan een inwoner van Nederland (artikel 13, tweede lid, onderdeel b).

  De uitdrukking ’royalty’s’, zoals gebezigd in deze bepaling, betekent vergoedingen van welke aard ook ontvangen voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap – daaronder begrepen bioscoopfilms en films of beeldbanden voor radio of televisie –, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap (artikel 13, vierde lid).

  De in de onderdelen a, b, c, d, e, f en g van dit artikel bedoelde verminderingen worden berekend over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

  De in de onderdelen a, b, c, d, e, f en g van dit artikel bedoelde verminderingen zijn niet van toepassing, indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty’s, die inwoner is van Nederland, in Israël een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest verschuldigd is of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 11, zesde lid, respectievelijk artikel 12, vijfde lid en artikel 13, vijfde lid).

Artikel 2. Israëlische regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Israëlische zijde de volgende regeling getroVen:

 • 1

  Israëlische belasting

  Op grond van de Israëlische nationale wetgeving zijn dividenden, interest en royalty’s onderworpen aan een bronbelasting van 25 percent.

 • 2

  Wijze waarop de vermindering met betrekking tot dividenden, interest en royalty's wordt verleend

  Als algemene regel geldt dat de in artikel 1 vermelde verminderingen in Israël bij de bron worden verleend. Voor het verkrijgen van de vermindering aan de bron moet de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik maken van het formulier ’Claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident (Form A/114)’. Dit formulier, luidende in de Engelse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in tweevoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de twee ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  De inspecteur voorziet de twee exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging (onderdeel H), behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de verzoeker en zendt het andere exemplaar aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland het gecertificeerde exemplaar van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij dat exemplaar naar de Israëlische schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen onder inhouding van het volgens de Overeenkomst verlaagde tarief van de Israëlische belasting.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

 • 3

  Verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting

  Indien bij de uitbetaling van de Israëlische dividenden, interest en royalty’s de Israëlische belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van de Overeenkomst te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier ’Claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident (Form A/114)’. Dit formulier, luidende in de Engelse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in tweevoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de twee ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  De inspecteur voorziet de twee exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging (onderdeel H), behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de verzoeker en zendt het andere exemplaar aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland het gecertificeerde exemplaar van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij dat exemplaar naar het Israëlische belastingkantoor waarbij het Israëlische lichaam dat de dividenden, interest en royalty’s heeft uitbetaald is geregistreerd.

  Het vorenbedoelde Israëlische belastingkantoor onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van de Nederlands-Israëlische belastingovereenkomst. Is dat het geval dan verleent het de gevraagde teruggaaf.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

 • 4

  Termijn indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Israëlische belasting moet het formulier ’Claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non-resident (Form A/114)’ worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel III van het Protocol).

 • 5

  Verkrijgbaarheid van het Israëlische formulier

  Exemplaren van het Israëlische formulier ’Claim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non-resident (Form A/114)’ zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Israël bij het Department of Economy and State Revenues, International Tax Department, P.O. Box 1170, Jerusalem 91010.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Israëlische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Israël;

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot:

  • a. deelnemingsdividenden als bedoeld in de onderdelen b en c van artikel 1, die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1996;

  • b. niet onder onderdeel a vallende deelnemingsdividenden, portfoliodividenden, interest en royalty’s die, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1970.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven