Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-12-1997 t/m heden

Besluit van 22 augustus 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de tandprotheticus (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 1997, CSZ/BO-978516;

Gelet op artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gezien het advies van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (adviezen van 8 juli 1994 en 4 oktober 1996);

De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1997, No. W13.97.0346);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 1997, CSZ/BO-9712646;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. opleidingsinstelling: een rechtspersoon die een organisatorisch verband in stand houdt dat een opleiding tot tandprotheticus verzorgt;

 • b. studiepunt: veertig uren studie;

 • c. studielast: het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel.

§ 2. Titel

Artikel 2

Het recht tot het voeren van de titel van tandprotheticus is voorbehouden aan degene aan wie een getuigschrift is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van een opleiding tot tandprotheticus die is gegeven door een door Onze Minister aangewezen opleidingsinstelling.

§ 3. Opleiding

Artikel 3

 • 1 Een opleiding als bedoeld in artikel 2 omvat ten minste de volgende onderdelen:

  • a. het centrale vakgebied tandprothetiek, met een studielast van ten minste 15 studiepunten, omvattende ten minste inleiding tot de tandprothetiek, tandtechniek in de tandprothetiek, behandelprincipes en praktijk van de tandprothetiek, alsmede onderzoeken en behandelen van de mond van de patiënt in het kader van het gebied van deskundigheid zoals omschreven in artikel 4;

  • b. het medische vakbied, omvattende ten minste embryologie en anatomie van het hoofd-halsgebied, de natuurlijke dentitie en het parodontium, algemene en speciële pathologie, cytologie, histologie, fysiologie, microbiologie, besmetting en hygiëne, kennis van de ouder wordende mens, gnathologie, röntgenologie, farmacologie en reanimatie;

  • c. ondersteunende vakken, waaronder omgangskunde, organisatie van de gezondheidszorg, gezondheidsrecht, beroepsoriëntatie en praktijkvoering alsmede ethiek met betrekking tot het beroep van tandprotheticus;

  • d. stage met een studielast van ten minste 4 studiepunten.

 • 2 De stage omvat het in het werkveld toepassen van tijdens de opleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden en heeft plaats onder begeleiding van een daartoe door de opleidingsinstelling aangewezen docent en onder toezicht van een tandprotheticus.

 • 3 De onderdelen, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, omvatten te zamen een studielast van ten minste 21 studiepunten.

§ 4. Deskundigheid

Artikel 4

 • 1 Tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus wordt gerekend:

  • a. het onderzoeken van de mond van de patiënt, gericht op het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;

  • b. het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak bij een patiënt van wie de kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie;

  • c. het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese voor de bovenkaak dan wel de onderkaak bij een patiënt van wie de desbetreffende kaakwal is hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese;

  • d. het verstrekken aan een patiënt van raad en informatie met betrekking tot de gebitsprothese of het gebruik daarvan.

 • 2 Tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus wordt mede gerekend het op verwijzing van de betrokken tandarts aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt in wiens mondholte zich gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese.

 • 3 De verwijzing, bedoeld in het tweede lid, geschiedt schriftelijk, is gedateerd en ondertekend door de betrokken tandarts en bevat ten minste de door deze voor de door de tandprotheticus te verlenen zorg relevant geachte diagnostische gegevens.

§ 5. Aanwijzing opleidingsinstellingen

Artikel 5

 • 1 Onze Minister kan desgevraagd een opleidingsinstelling aanwijzen die een opleiding tot tandprotheticus verzorgt die naar zijn oordeel voldoet aan het in artikel 3 gestelde.

 • 2 Voor aanwijzing komen in aanmerking opleidingsinstellingen waarvan in redelijkheid mag worden verwacht dat zij:

  • a. de artikelen 3, 6 en 7 zullen naleven;

  • b. slechts personen tot de opleiding toelaten die in het bezit zijn van het diploma tandtechnicus met ten minste de deelkwalificaties volledige prothetiek-2 en partiële prothetiek-2 en de specialisatie volledige prothese, afgegeven door het Instituut Vakopleiding Tandtechniek, of van een daaraan gelijkwaardig getuigschrift;

  • c. slechts personen opleiden die tandprothetische arbeid verrichten in de praktijk van een tandprotheticus of op de afdeling prothetische tandtechniek van een tandtechnisch laboratorium;

  • d. zorg dragen voor het op systematische wijze bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

 • 3 Onze Minister kan een aanwijzing intrekken indien de opleidingsinstelling naar zijn oordeel niet meer aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldoet.

 • 4 Van een aanwijzing of een intrekking van een aanwijzing wordt kennis gegeven in de Staatscourant.

Artikel 6

 • 1 De opleidingsinstelling stelt jaarlijks een opleidingsplan vast waarin de in artikel 3 omschreven onderdelen nader zijn uitgewerkt.

 • 2 De opleidingsinstelling draagt ervoor zorg dat de studenten en andere belanghebbenden van het opleidingsplan tijdig kennis kunnen nemen.

Artikel 7

 • 1 De opleidingsinstelling draagt ervoor zorg dat het afsluitende examen van de opleiding tot tandprotheticus wordt afgenomen door een door haar ingestelde examencommissie en overeenkomstig een door haar vastgesteld examenreglement.

 • 2 Het examenreglement bevat in elk geval bepalingen inzake:

  • a. de onderdelen van het examen en de wijze waarop deze worden afgenomen en beoordeeld;

  • b. een procedure bij verschil van mening in de examencommissie over de toe te kennen beoordeling;

  • c. een regeling inzake de behandeling van klachten tegen beslissingen van de examencommissie;

  • d. een regeling met betrekking tot het herexamen;

  • e. een procedure voor het verlenen van ontheffing van onderdelen van het examen;

  • f. een procedure voor het vaststellen van de eisen waaraan een kandidaat die het examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, moet voldoen alvorens opnieuw tot het examen te worden toegelaten.

 • 3 De opleidingsinstelling draagt ervoor zorg dat de student tijdig kennis kan nemen van het examenreglement.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 augustus 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drieëntwintigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven