Regeling toelage Raad van Toezicht academische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2007

Regeling toelage Raad van Toezicht academische ziekenhuizen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van het Besluit van 1 juli 1996, houdende vaststelling van het Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb. 1996, 395);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

  • 1 Aan de voorzitter van de raad van toezicht van een academisch ziekenhuis wordt een tegemoetkoming toegekend ter hoogte van € 14.521,- per kalenderjaar.

  • 2 Aan de leden van de raad van toezicht van een academisch ziekenhuis wordt een tegemoetkoming toegekend ter hoogte van € 7.261,- per kalenderjaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van publicatie en werkt terug tot en met 31 december 1995.

  • 2 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  • 3 Van de bekendmaking zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Naar boven