Vaststelling circulaire wapens en munitie 1997

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-09-1997 t/m 31-07-2005

Vaststelling circulaire wapens en munitie 1997

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 38, tweede lid, van de Wet wapens en munitie (Stb. 1986, 41), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 1997 (Stb. 292);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-08-2005]

Vastgesteld wordt de Circulaire wapens en munitie 1997, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-08-2005]

De Circulaire wapens en munitie, vastgesteld bij beschikking van 27 juni 1989, Politie nr. 1036/589, zoals nadien meermalen gewijzigd, wordt ingetrokken.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-08-2005]

De vaststelling van de circulaire, alsmede de inhoudsopgave van de circulaire worden in de Staatscourant bekend gemaakt. De circulaire en de daarbij behorende bijlagen liggen ter inzage bij de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Den Haag, 20 augustus 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Inhoudsopgave circulaire wapens en munitie

[Regeling vervallen per 01-08-2005]

A. Algemeen deel

 • 1. Inleiding

  • 1.1 Algemeen

  • 1.2 Uitvoering van de wapenwetgeving

  • 1.3 Contact met het ministerie

 • 2. Hoofdlijnen van de wapenwetgeving

  • 2.1 Categoriëen wapens en munitie

  • 2.2 Verboden

  • 2.3 Vrijstellingen en ontheffingen

  • 2.4 Erkenningen, consenten en verloven

  • 2.5 Modellen

  • 2.6 Vergoedingen en bewaarloon

 • 3. Reikwijdte van de wapenwetgeving

  • 3.1 Onderdelen van wapens

  • 3.2 Onderdelen van munitie

 • 4. Administratieve voorschriften en controle

  • 4.1 Algemeen

  • 4.2 Inrichting van de administratie door de politie

 • 5. Overgangsrecht

  • 5.1 Algemeen

  • 5.2 Consequenties voor houders van een erkenning

B. Bijzonder deel

 • 1. Bewerken en verhandelen van wapens en munitie

  • 1.1 Algemeen

  • 1.2 Erkenningen

  • 1.3 Het door de erkende te houden register

  • 1.4 Vervoer

  • 1.5 Beperkingen en voorschriften

  • 1.6 Toezicht

  • 1.7 Schietcentra

 • 2. Binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie

  • 2.1 Algemeen

  • 2.2 Verlening van consenten

   • 2.2.1 Soorten consenten

   • 2.2.2 Consenten tot binnenkomen

   • 2.2.3 Overbrenging en opslag onder douaneverband

   • 2.2.4 Consenten tot doorvoer en consenten tot uitgaan

   • 2.2.5 Consenten tot uitgaan, gevolgd door invoer (wederinvoer)

   • 2.2.6 Consenten verleend voor het uitgaan van vuurwapens, verkocht aan ingezetenen van andere landen

  • 2.3 Voorschriften

  • 2.4 Toezicht en controle

 • 3. Vervoer van wapens en munitie

  • 3.1 Algemeen

  • 3.2 Vervoer door of namens de erkenninghouder

  • 3.3 Verloven tot vervoer

 • 4. Voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie

  • 4.1 Algemeen

  • 4.2 Redelijk belang

   • 4.2.1 Inleiding

   • 4.2.2 Vuurwapens uit het voormalig verzet

   • 4.2.3 Verzamelaars van vuurwapens

   • 4.2.4 Verzamelaars van munitie

   • 4.2.5 Startschoten bij sportwedstrijden

   • 4.2.6 Trainen van honden op schotvastheid

   • 4.2.7 Het voorhanden hebben van lucht-, gas- en veerdrukwapens.

   • 4.2.8 Het jagen ingevolge een op grond van artikel 53 van de Jachtwet verleende vergunning, ter bestrijding van wildschade

   • 4.2.9 Het doden van vogels ingevolge een op grond van de Vogelwet 1936 verleende vergunning

   • 4.2.10 Noodsignaalmiddelen waarvoor geen vrijstelling is verleend

   • 4.2.11 Zelfverdediging en overheidsfunctionarissen

    • 4.2.11.1 Algemeen

    • 4.2.11.2 Deurwaarders

    • 4.2.11.3 Buitengewoon opsporingsambtenaren en andere overheidsfunctionarissen

   • 4.2.12 Het voorhanden hebben van wapens door deelnemers aan re-enactment-uitvoeringen

   • 4.2.13 Het voorhanden hebben van wapens behorend tot de uitrusting van historisch rollend militair materieel

   • 4.2.14 Overige gevallen

  • 4.3 Geen vrees voor misbruik

  • 4.4 Toezicht

  • 4.5 Europese vuurwapenpas

 • 5. Overdracht en verkrijging van wapens en munitie

  • 5.1 Algemeen

  • 5.2 Verloven

 • 6. Schietsport

  • 6.1 Algemeen

  • 6.2 Schietverenigingen

   • 6.2.1 Verenigingswapens

    • 6.2.1.1 Verenigingsverlof

    • 6.2.1.2 Gebruik van verenigingswapens binnen de vereniging

    • 6.2.1.3 Gebruik van verenigingswapens buiten de vereniging

   • 6.2.2 Door de krijgsmacht ter beschikking gestelde wapens

   • 6.2.3 Promotie-activiteiten

  • 6.3 Privéwapens

  • 6.4 Onderdelen, hulpstukken en munitie

  • 6.5 Buitenlands Navo-personeel

  • 6.6 Takken van schietsport en verboden/ongewenste wapens

   • 6.6.1 Takken van schietsport

   • 6.6.2 Verboden en ongewenste wapens

 • 7. Weigering, intrekking en verlopen van de geldigheidsduur van verloven

  • 7.1 Algemeen

  • 7.2 Weigering van een verlof

  • 7.3 Afbouwen van een verlof en een jachtakte

  • 7.4 Intrekking van een verlof

  • 7.5 Verlopen van de geldigheidsduur van een verlof

  • 7.6 Bewaring

  • 7.7 Weigering of intrekking van de jachtakte

C. Bijlagen

Bijlage C1 (Algemene informatie over de schietsport en de schietsportdisciplines)

Bijlage C2 (Lijst met kenmerken van wapens die voor de beoefening van de schietsport ongewenst zijn)

Bijlage C3 (Invulinstructie Europese vuurwapenpas)

Naar boven