Klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee/krijgsmacht

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 28-08-1997 t/m 29-02-2004

Klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee/krijgsmacht

De Minister van Defensie,

Gelet op de artikelen 61 en 63 van de Politiewet 1993;

Overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee, alsmede van militairen van enig ander onderdeel van de krijgsmacht in de uitoefening van een politietaak;

Overwegende dat het voor een goed functioneren van de Koninklijke marechaussee wenselijk is dat klachten over het optreden van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee op een deugdelijke en zorgvuldige wijze worden afgedaan;

Stelt vast:

Artikel 1. Definitiebepaling

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ambtenaar:

militair van de Koninklijke marechaussee in de uitoefening van de politietaken, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Politiewet 1993, tegen wie een klacht is ingediend;

b. beheerder:

minister van Defensie, dan wel een andere door hem aangewezen persoon;

c. bevoegd gezag:

bevoegd gezag, bedoeld in artikel 15 van de Politiewet 1993.

Artikel 2. Klachtencommissie

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Er is een ’klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht’ die de beheerder gevraagd en ongevraagd adviseert over de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee.

 • 2 De klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht bestaat uit een oneven aantal, doch ten minste uit drie, onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris.

 • 3 De leden worden voor een periode van drie jaar door de minister van Defensie benoemd. De leden zijn eenmaal opnieuw te benoemen.

 • 4 De klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht stelt regels vast omtrent haar werkwijze.

 • 5 De klachtencommissie brengt éénmaal per jaar aan de beheerder verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 3. Het indienen van een klacht

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Een ieder kan een klacht indienen over de wijze waarop een ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen.

 • 2 Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de beheerder, danwel bij de burgemeester van de gemeente waar de gedraging waarover wordt geklaagd heeft plaatsgevonden.

 • 3 Een klacht wordt ingediend binnen een jaar nadat de gedraging waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Een klacht

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Een klacht bevat de navolgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de klager;

  • b. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt;

  • c. de bezwaren tegen de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.

 • 2 Zonodig wordt de klager in staat gesteld binnen twee weken deze gegevens aan te vullen.

Artikel 5. Ontvangstbevestiging

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 De beheerder bevestigt terstond schriftelijk de ontvangst van de klacht en maakt daarbij melding van het verloop van de procedure.

 • 2 Terzelfder tijd wordt een afschrift van de klacht gezonden aan:

  • a. de ambtenaar;

  • b. de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht;

  • c. het bevoegd gezag;

  • d. de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken.

Artikel 6. Onderzoek

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

De beheerder stelt een onderzoek in naar de klacht, indien deze betrekking heeft op een gedraging van een ambtenaar.

Artikel 7. Initiatiefrecht

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, kan op voordracht van de beheerder of op verzoek van de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht de behandeling van de klacht, als bedoeld in artikel 10, door de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht worden verricht.

 • 2 De beheerder stelt de klager, de ambtenaar, het bevoegd gezag en de officier van justitie te Arnhem onverwijld op de hoogte van een beslissing als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8. Het achterwege laten van onderzoek

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 De beheerder kan onderzoek naar de klacht achterwege laten in het geval:

  • a. de klacht niet binnen de termijn, genoemd in artikel 3, derde lid, is ingediend;

  • b. de klacht niet de gegevens bevat, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de klager niet binnen twee weken voor aanvulling heeft zorg gedragen;

  • c. het belang van de klager kennelijk onvoldoende is;

  • d. de klacht kennelijk ongegrond is;

  • e. de klacht een gedraging betreft, die reeds eerder, met inachtneming van de artikelen 4 en volgende van deze klachtenregeling, is behandeld.

 • 2 Van een beslissing als bedoeld in het eerste lid stelt de beheerder de klager, de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht, de ambtenaar, het bevoegd gezag en de officier van justitie te Arnhem binnen vier weken schriftelijk in kennis.

Artikel 9. Schorsing onderzoek

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Een onderzoek naar een klacht, voor zover die betrekking heeft op een misdrijf, blijft achterwege zo lang ter zake een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel een beklagprocedure als bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering aanhangig is.

 • 2 De beheerder stelt de klager, de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht, de ambtenaar en het bevoegd gezag onverwijld van de schorsing schriftelijk in kennis.

Artikel 10. De wijze van onderzoek en rapportage

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Aan de ambtenaar wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

 • 2 De klager en de ambtenaar worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

 • 3 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 4 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 5 De klager en de ambtenaar kunnen zich laten bijstaan door een door hen aan te wijzen persoon.

 • 6 Van de resultaten van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld die terstond in afschrift aan het bevoegd gezag en aan de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht wordt gezonden.

Artikel 11. Advies klachtencommissie

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 In het geval de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, kan de beheerder voor afdoening van de klacht advies vragen aan de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht.

 • 2 In het geval de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht ongevraagd de beheerder van advies wil dienen, stelt zij de beheerder daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van de in artikel 10, zesde lid, bedoelde rapportage, in kennis.

 • 3 In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, stelt de beheerder de klager en de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis. De beheerder maakt daarbij melding van een verlenging van de behandelingsduur met vier weken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 De klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht krijgt van de beheerder alle gegevens die de commissie voor advisering nodig acht.

 • 2 De klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht kan de klager, de ambtenaar, getuigen of deskundigen schriftelijk dan wel mondeling horen.

 • 3 De klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht geeft binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk de kennisgeving, bedoeld in artikel 11, tweede lid, advies aan de beheerder.

Artikel 13. Afdoening

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 De beheerder neemt een beslissing over de vraag of de wijze waarop de ambtenaar zich heeft gedragen al dan niet behoorlijk is geweest.

 • 2 De beheerder stelt de klager, de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht, de ambtenaar, het bevoegd gezag, en de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken, schriftelijk in kennis van zijn met redenen omklede beslissing.

Artikel 14. Termijnen voor afdoening

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 Een klacht wordt afgedaan binnen zes weken na ontvangst.

 • 2 In het geval de klachtencommissie Koninklijke marechaussee/krijgsmacht een advies uitbrengt over de afdoening van de klacht, wordt de klacht afgedaan binnen tien weken na ontvangst.

 • 3 In het geval de afdoeningstermijn wordt overschreden, stelt de beheerder de klager en de ambtenaar schriftelijk in kennis van de redenen die daaraan ten grondslag liggen alsmede van de termijn waarbinnen afdoening alsnog te verwachten valt.

Artikel 15. Registratie en publicatie

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

 • 1 De beheerder registreert de bij hem ingediende klachten en de daarop genomen beslissingen. Hij publiceert de aldus verkregen gegevens ten minste eenmaal per jaar in een openbaar verslag.

 • 2 De verslagen, bedoeld in het eerste lid, bevatten geen gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn.

 • 3 In de verslagen, bedoeld in het eerste lid, wordt bijzondere aandacht geschonken aan de vraag in hoeverre bepaalde klachten wijzen op structurele tekortkomingen in het functioneren van de ambtenaren van de Koninklijke marechaussee, en, indien nodig, aan de middelen om deze tekortkomingen op te heffen.

Artikel 16. Overige militairen

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

Deze klachtenregeling is van overeenkomstige toepassing op klachten ten aanzien van militairen van enig ander onderdeel van de krijgsmacht dan de Koninklijke marechaussee, in de uitoefening van een politietaak als bedoeld in de artikelen 59 en 60 van de Politiewet 1993.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18. Citeertitel

[Regeling vervallen per 13-05-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling politietaken Koninklijke marechaussee/krijgsmacht.

Deze regeling zal met bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van die plaatsing zal mededeling worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

De

Minister

van Defensie,

J.J.C. Voorhoeve

Naar boven