Regeling vluchtuitvoering ballonnen

[Regeling vervallen per 19-07-2008.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 09-07-2006 t/m 18-07-2008

Regeling vluchtuitvoering ballonnen

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ballon:

een vrije ballon bestemd en ingericht voor het uitvoeren van bemande vluchten;

b. ondernemer:

degene die personen vervoert met ballonnen, dan wel die geheel of gedeeltelijk bedrijf maakt van het vervoeren van personen met ballonnen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 3 Een aanvraag voor afgifte, verlenging of wijziging van een vergunning wordt gedaan op een door de minister verstrekt aanvraagformulier.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 De ondernemer zorgt dat tijdens de vlucht een verbanddoos voorzien van eerstehulp-middelen aan boord is.

 • 2 De ondernemer zorgt dat de grondploeg die de ballon volgt een verbanddoos voorzien van eerstehulp-middelen bij de hand heeft.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

De ondernemer zorgt dat tijdens de vlucht alle noodzakelijke gegevens om contact op te kunnen nemen met opsporings- en reddingsdiensten in het gebied waarover de vlucht mogelijkerwijs zal voeren zich aan boord bevinden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 De ondernemer zorgt dat aan boord van een ballon, die vluchten uitvoert in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met een andere klasse dan E of G, een radio-installatie is, geschikt voor het onderhouden van berichtenwisseling met de betrokken luchtverkeersdienst.

 • 2 De ondernemer zorgt dat bij uitvoering van een vlucht als bedoeld in het eerste lid tenminste één bemanningslid in het bezit van een geldige bevoegdverklaring radiotelefonie is.

 • 3 De ondernemer zorgt dat aan boord van een ballon die vluchten uitvoert boven water op een grotere afstand dan vijf kilometer van de wal tenminste één doelmatig werkende zend- en ontvangstinstallatie is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 De ondernemer zorgt dat aan boord van een ballon, die tijdens de vlucht op enig tijdstip op een hoogte met een atmosferische druk lager dan 620 hPa is, voor die periode voldoende ademhalingszuurstof aanwezig is voor alle opvarenden.

 • 2 De ondernemer zorgt dat aan boord van een ballon, die tijdens de vlucht gedurende 30 minuten of meer op een hoogte met een atmosferische druk lager dan 700 hPa is, voor de periode dat de druk lager is dan 700 hPa voldoende ademhalingszuurstof aanwezig is voor alle opvarenden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

De ondernemer zorgt dat aan boord van een ballon die vluchten uitvoert boven water op een grotere afstand dan vijf kilometer van de wal voor iedere opvarende een reddingsvest of daarmee gelijk te stellen middel om een persoon drijvend te houden aanwezig is.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Tijdens vluchten met 19 passagiers of meer zijn tenminste twee bemanningsleden aan boord die bevoegd zijn om met passagiers op dat type ballon te varen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 De ondernemer zorgt dat de bemanning op de hoogte is van de met de uitvoering van hun taak verband houdende bepalingen en procedures met betrekking tot start- en landingsterrein en de gebieden, waarover gevaren zal worden en de navigatiehulpmiddelen voor deze gebieden en terreinen.

 • 2 De ondernemer geeft richtlijnen aan de bij de vluchtuitvoering betrokkenen aangaande hun taak en verantwoordelijkheid en het verband tussen hun persoonlijke taak en de vluchtuitvoering als geheel.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 Met ingang van een jaar na inwerkingtreding van deze regeling houdt de ondernemer een geactualiseerd en door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd vluchthandboek.

 • 2 De ondernemer verstrekt alle wijzigingen en aanvullingen aan de personen die gebruik maken van het vluchthandboek.

 • 3 In het vluchthandboek zijn tenminste opgenomen:

  • a. de instructies, welke de verantwoordelijkheid van de bij de vluchtuitvoe-ring betrokken personen in hoofdlijnen aangeven;

  • b. een samenvatting van de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid;

  • c. de samenstelling van de bemanning, waarbij tevens de opvolging in de gezagvoering is geregeld;

  • d. de procedure bij een noodtoestand tijdens een vlucht, de taken van elk lid van de bemanning tijdens een noodtoestand, alsmede de procedures voor de gezagvoerder wanneer hij een ongeval van een ander luchtvaartuig waarneemt;

  • e. de weerminima voor elke mogelijke soort vlucht, waaraan de actuele alsmede de voorspelde weersomstandigheden moeten voldoen, alvorens een vlucht te mogen aanvangen;

  • f. de methode waarmee de gegevens van de weersomstandigheden, bedoeld onder e, worden vergaard;

  • g. de omstandigheden waaronder ademhalingszuurstof wordt gebruikt;

  • h. een lijst van de mee te voeren uitrusting;

  • i. instructies voor het bepalen van de mee te voeren hoeveelheid brandstof;

  • j. de methode welke wordt toegepast om de bekwaamheid van de leden van de bemanning vast te stellen;

  • k. de instantie/organisatie aan wie de ondernemer melding doet als bedoeld in artikel 18 van deze regeling.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 De ondernemer stelt een controlesysteem op, dat voor de start, tijdens de vlucht, bij de landing en in noodgevallen wordt gebruikt, om te waarborgen dat de aanwijzingen van het vluchthandboek en van de fabrikant van de ballon worden nagekomen.

 • 2 De gezagvoerder zorgt dat het controlesysteem, bedoeld in het eerste lid, wordt toegepast.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

De ondernemer zorgt er voor, dat de passagiers worden ingelicht omtrent alle voor de vlucht van belang zijnde gegevens.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 Vanaf een jaar na inwerkingtreding van deze regeling zorgt de ondernemer dat het onderhoud wordt verricht door of onder toezicht van een daartoe erkend onderhoudsbedrijf als bedoeld in artikel 93 van de Regeling Toezicht Luchtvaart.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

De aanvang van een vlucht wordt niet gemaakt tenzij de laatste meteorologische waarnemingsrapporten eventueel in combinatie met de verwachtingen er op wijzen dat de weersomstandigheden zodanig zullen zijn en blijven, dat het mogelijk zal zijn de gehele vlucht onder zichtweersomstandigheden veilig uit te voeren.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Voor iedere vlucht is, rekening houdende met de meteorologische omstandigheden en de voorgenomen vaarroute en vluchttijd, een zodanige hoeveelheid brandstof aanwezig, dat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd en dat op veilige wijze een geschikte landingsplaats kan worden bereikt.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 Van iedere afzonderlijke vlucht wordt registratie bijgehouden van:

  • a. de meteorologische omstandigheden tijdens de vlucht;

  • b. de geografische ligging van de startplaats;

  • c. de naam van de houder van de grond van de startplaats;

  • d. de naam van ieder afzonderlijk bemanningslid, het nummer van diens bewijs van bevoegdheid en zijn functie aan boord;

  • e. de afgelegde route en de vaarhoogte;

  • f. de geografische ligging van de landingsplaats;

  • g. de aard van de uitgevoerde vlucht;

  • h. het aantal passagiers

  • i. de eventuele bijzonderheden die zich tijdens de vlucht hebben voorgedaan.

 • 2 Deze registratie wordt ten minste 24 maanden bewaard.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 Van iedere vlucht wordt binnen achtenveertig uur na beëindiging van die vlucht de datum, de registratie van de ballon en de gegevens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder a, b, c, e, f en i, schriftelijk doorgegeven aan hetzij de afdeling Ballonsport van de ’Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart’, hetzij de vereniging ’Professionele Ballonvaarders Nederland’, hetzij voor ballonvaarders die niet zijn aangesloten bij een van de voorgaande verenigingen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De gegevens bedoeld in het eerste lid worden ten minste 24 maanden bewaard.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de ondernemer is de gezagvoerder van de ballon verantwoordelijk voor het voldoen aan de bepalingen van de artikelen 3, 5, 6, 7, 8, 11 tweede lid, 13, 15, 16 en 17 eerste lid.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Het niet voldoen aan bepalingen van deze regeling is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 166, derde lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de vierde week na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vluchtuitvoering ballonnen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven