Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-10-1997 t/m 31-12-2019

Besluit van 18 augustus 1997, houdende de formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1997, nr. AD97/U631, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1997, nr. W04.97.0433);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 augustus 1997, nr. AD97/732, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Paragraaf 1. De algemene salarisverhoging per 1 mei 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 3

  • a. De bedragen, genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218) worden vervangen door f 17 566,00, f 16 471,00 en f 15 444,00;

  • b. De bedragen, genoemd in artikel 4, eerste lid, van voornoemde wet van 11 september 1964 worden vervangen door onderscheidenlijk f 17 566,00 en f 15 444,00.

Paragraaf 2. Bepalingen inzake de eindejaarsuitkering over de jaren 1997 en 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In afwijking van artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bedraagt de eindejaarsuitkering in 1997 en in 1998 0,8% van het salaris dat de ambtenaar geniet in het jaar 1997 respectievelijk in het jaar 1998.

HOOFDSTUK II. INTREKKING VAN HET BESLUIT INKOMENSTOESLAG RIJKSPERSONEEL

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel wordt ingetrokken.

HOOFDSTUK III. INWERKINGTREDINGSBEPALING

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Hoofdstuk I van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug

  • voor wat betreft paragraaf 1 tot en met 1 mei 1997;

  • voor wat betreft paragraaf 2 tot en met 1 januari 1997.

 • 2 Hoofdstuk II van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 augustus 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven