Besluit kadastrale tarieven 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-03-2003 t/m 31-12-2003

Besluit van 15 augustus 1997, houdende regels inzake het kadastraal recht (Besluit kadastrale tarieven 1997)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 1997, nr. MJZ97102134, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 104, derde lid, 108 en 109 van de Kadasterwet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1997, no. W08.97.0288);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 augustus 1997, nr. MJZ 97119659, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Kadasterwet;

 • b. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

 • c. perceel: deel van het Nederlands grondgebied van welk deel de Dienst de begrenzing met behulp van landmeetkundige gegevens heeft vastgelegd en dat door zijn kadastrale aanduiding is gekenmerkt;

 • d. object: in de kadastrale registratie vermeld appartementsrecht, perceel of gedeelte van een perceel.

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de inschrijving van een stuk dat aanleiding is tot het vormen van percelen is, behoudens artikel 4, tweede lid, per onroerende zaak verschuldigd € 442,-.

 • 2 Het aantal onroerende zaken waarop een stuk als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft, wordt gelijk gesteld met het aantal in dat stuk genoemde kadastrale perceelnummers waarop het betrokken in te schrijven feit betrekking heeft, tenzij uit het stuk blijkt dat van een ander aantal onroerende zaken sprake is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de inschrijving van een stuk, inhoudende vestiging van het recht van hypotheek is verschuldigd:

  • a. ingeval de hoofdsom € 50 000 of minder bedraagt: € 46,07.

  • b. ingeval de hoofdsom meer dan € 50 000 bedraagt: € 92,15.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de inschrijving van een proces-verbaal van inbeslagneming, zij het dat:

  • a. voor «de hoofdsom» wordt gelezen: het in het proces-verbaal genoemde bedrag, en

  • b. ingeval geen bedrag in het proces-verbaal van inbeslagneming is vermeld, het tarief, vermeld in het eerste lid, onder b, geldt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de inschrijving van een ander stuk dan bedoeld in de artikelen 2 en 3, dat aanleiding is om in de door de Dienst gehouden registraties een rechthebbende te wijzigen, behoudens ten aanzien van hypotheken, is per nieuwe rechthebbende, waarbij gezamenlijke nieuwe rechthebbenden als één nieuwe rechthebbende worden gerekend, verschuldigd € 64,22, vermeerderd met € 10,05 per tiental in het stuk vermelde percelen dan wel appartementsrechten, schepen of luchtvaartuigen, bij welke vermeerdering een gedeelte van een tiental als een tiental wordt aangemerkt. Indien op de wijziging tevens artikel 2 van toepassing is, is het eerstgenoemde bedrag niet verschuldigd. Indien de gegevens tevens worden aangeleverd op een wijze die geautomatiseerde bijhouding van de kadastrale registratie mogelijk maakt, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 20% van genoemde tarieven.

 • 2 In afwijking van het eerste lid dan wel van artikel 2, eerste lid, is, ingeval een stuk een akte van levering betreft van onroerende zaken die blijkens de akte elk een oppervlakte hebben van ten hoogste 100 centiare en waarbij met betrekking tot elk van de onroerende zaken tevens sprake is van een koopsom dan wel andere tegenprestatie of waarde van ten hoogste € 2 500, per onroerende zaak verschuldigd € 56,53. Artikel 2, tweede lid, is van toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de inschrijving van een ander stuk dan bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, alsmede voor de boeking van een stuk in een register van voorlopige aantekeningen, is, behoudens het tweede tot en met vierde lid, verschuldigd € 19,58.

 • 2 Voor de inschrijving van een stuk als bedoeld in het eerste lid, dat betrekking heeft op rechten van hypotheek of processenverbaal van inbeslagneming is per in het stuk vermelde hypotheek of beslag verschuldigd € 7,79.

  Indien de gegevens tevens worden aangeleverd op een wijze die geautomatiseerde bijhouding van de kadastrale registratie mogelijk maakt, is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 20% van genoemd tarief.

 • 3 Voor de inschrijving van een aangifte tot wijziging van de beschrijving van een te boek staand schip en een mededeling omtrent de gekozen woonplaats, is verschuldigd € 5,59.

 • 4 Kosteloos is de inschrijving van een aangifte of verzoek tot doorhaling van de teboekstelling van een schip of luchtvaartuig, van een akte van vernieuwing als bedoeld in artikel 77, vijfde lid, van de wet, van een stuk op een hernieuwde aanbieding als bedoeld in artikel 20, vierde lid, tweede volzin, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van een stuk dat uitsluitend op verzoek van de Dienst ter inschrijving wordt aangeboden, ten einde de kadastrale registratie of de registratie voor schepen te verbeteren.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het in ontvangst nemen en het in de kadastrale registratie verwerken van afschriften van beschikkingen en bevelen als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Wet bodembescherming, alsmede van de in het derde lid van dat artikel bedoelde mededelingen, is per beschikking, bevel dan wel mededeling verschuldigd € 19,58.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op documenten inzake het opleggen, wijzigen en intrekken van publiekrechtelijke beperkingen.

  Onder een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in de eerste zin, wordt verstaan iedere inbreuk op het recht van gebruik van onroerende zaken, dan wel om daarover te beschikken, alsmede op onroerende zaken rustende schuldplichtigheden, welke beperking door een bestuursorgaan wordt opgelegd krachtens publiekrecht.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het digitaal raadplegen van gegevens uit de kadastrale registratie is verschuldigd:

  • a. indien het gegevens inzake hypotheken en beslagen betreft: per object € 2,77;

  • b. indien het andere gegevens betreft dan bedoeld onder a: per object € 2,77, en

  • c. per abonnementsperiode van een maand, als vergoeding voor de vaste kosten € 5,59.

 • 2 Voor het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie op een andere wijze dan bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd:

  • a. indien het een negatieve mededeling betreft: € 5,59;

  • b. indien het gegevens inzake hypotheken en beslagen betreft: per object € 5,59, en

  • c. indien het andere gegevens betreft dan bedoeld onder a en b: per object € 5,59.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het tegelijkertijd verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie, uitgezonderd gegevens inzake hypotheken en beslagen, is per object verschuldigd € 1,18.

 • 2 Per jaar is verschuldigd voor een abonnement op de in een periode van minimaal een maand opgetreden wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde gegevens: per 1000 objecten €257,–.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Voor het aanbrengen, verwijderen en wijzigen van de waterschapscode in de kadastrale registratie is verschuldigd indien de gegevens worden aangeleverd op een wijze die automatische verwerking mogelijk maakt, per object € 0,04.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het verstrekken van gegevens uit de openbare registers is per inschrijving verschuldigd € 5,59.

 • 2 Onverminderd de artikelen 14, 16 en 20 is voor het verstrekken van andere gegevens dan bedoeld in het eerste lid per document verschuldigd € 3,95.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het digitaal raadplegen van gegevens uit de registratie voor schepen is per schip verschuldigd:

  • a. indien het gegevens inzake hypotheken en beslagen betreft: € 2,77, en

  • b. indien het andere gegevens betreft dan bedoeld onder a: € 2,77.

 • 2 Voor het verstrekken van gegevens uit de registratie voor schepen op een andere wijze dan bedoeld in het eerste lid, of uit de registratie voor luchtvaartuigen, is per schip, onderscheidenlijk luchtvaartuig, verschuldigd:

  • a. indien het een negatieve mededeling betreft: € 5,59;

  • b. indien het gegevens inzake hypotheken en beslagen betreft: € 5,59, en

  • c. indien het andere gegevens betreft dan bedoeld onder a of b: € 5,59.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het verrichten van onderzoeken in de openbare registers en de door de Dienst gehouden registraties en kaarten naar gegevens over erfdienstbaarheden of andere door de betrokkene gewenste gegevens, dan wel voor het verrichten van overige werkzaamheden, is per kwartier per persoon verschuldigd € 10,05

 • 2 Voor het verrichten van standaardonderzoeken naar erfdienstbaarheden teruggaand tot maximaal het jaar 1929 is per onderzoek verschuldigd € 66,98.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het verstrekken van gegevens uit de kadastrale kaart is verschuldigd:

  • a. in geval van digitale raadpleging of verstrekking op formaat A3 of A4: per raadpleging of afschrift € 5,59, en

  • b. in geval van verstrekking op maximaal formaat A0: per afschrift € 27,93.

 • 2 Voor het verstrekken van gegevens uit een hulpkaart is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het tegelijkertijd verstrekken van gegevens uit het geautomatiseerde kaartbestand, bedoeld in artikel 49, tweede lid, van de wet, is per perceel verschuldigd in geval van eenmalige verstrekking of in geval van eerste verstrekking aan abonnees € 0,55.

 • 2 Per jaar is verschuldigd voor een abonnement op de in een periode van minimaal een maand opgetreden wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde gegevens: per 1000 percelen waaruit het desbetreffende gebied bestaat € 139,-.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het te velde verstrekken van inlichtingen over de ligging van de kadastrale grenzen is per onroerende zaak verschuldigd € 369,–. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Ingeval inlichtingen over de ligging van kadastrale grenzen op andere wijze dan te velde worden verstrekt is per grens tussen twee percelen verschuldigd € 15,63.

 • 3 Ingeval de inlichtingen worden verstrekt in de vorm van digitale reconstructiegegevens is per grenspunt verschuldigd € 1,95.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Per te vormen nieuw perceel is verschuldigd voor het vormen van percelen op verzoek:

  • a. indien percelen moeten worden gesplitst € 393,-.

  • b. indien uitsluitend percelen moeten worden samengevoegd € 111,-.

 • 2 Indien op het nieuw te vormen perceel een bestaande woning staat, is per nieuw te vormen perceel verschuldigd:

  • a. indien de woning deel uitmaakt van een bestaand woningcomplex en het gaat om een eenvoudige meting waarbij de nieuwe grenzen in het algemeen rechte lijnen zijn € 153,-.

  • b. in andere gevallen € 317,-.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Verschuldigd is voor de afgifte van een verklaring inhoudende de complexaanduiding ter zake van appartementsrechten € 167,-.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Voor het vervaardigen van een uittreksel van een veldwerk, voor het berekenen en verstrekken van maten en het vermelden daarvan op een op verzoek vervaardigde kaart, alsmede voor de verrichting van overige landmeetkundige en cartografische werkzaamheden op verzoek, is tevens artikel 13, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het verstrekken van gegevens over punten van de Rijksdriehoeksmeting is verschuldigd:

  • a. in geval van eenmalige verstrekking:

   • 1°. per digitale overzichtskaart van punten € 55,86;

   • 2°. per lijst van coördinaten van een punt € 27,93, vermeerderd met € 55,86 per verzoek als vergoeding voor de kosten van administratie;

  • b. door abonnees op de digitale overzichtskaart en lijsten van coördinaten van punten, per jaar:

   • 1°. per kernnetpunt € 5,59, en

   • 2°. per ander punt € 1,79.

 • 2 Voor het verstrekken van een opgaaf van de overige tot de meetkundige grondslag behorende vaste punten is verschuldigd: per coördinatenpaar € 27,93

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het aanbrengen van een brandmerk op een schip of het opnieuw aanbrengen daarvan, is per brandmerk verschuldigd € 147,-.

 • 2 Indien de werkzaamheden buiten Nederland moeten worden verricht, is bovendien per kwartier per persoon verschuldigd € 13,94.

Artikel 21a

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het verstrekken van gegevens, samengesteld uit de gegevens welke door de Dienst bij het vervullen van de hem opgedragen taken zijn verkregen, is verschuldigd:

  • a. Indien het gegevens inzake hypotheken betreft:

   • 1°. samengestelde gegevens: per hypotheekakte die in de samengestelde gegevens is betrokken:

    • indien het de gegevens per gemeente betreft: € 0,04;

    • indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 0,06;

   • 2°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° bedoelde gegevens inzake het gehele bestand:

    • indien het de gegevens per gemeente betreft: € 15.375,-;

    • indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 23.062,-;

   • 3°. overige gegevens: per hypotheekakte: € 1,38;

  • b. Indien het gegevens over vastgoedtransacties betreft:

   • 1°. samengestelde gegevens: per akte die in de samengestelde gegevens is betrokken:

    • indien het de gegevens per gemeente betreft: € 0,04;

    • indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 0,07;

   • 2°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° bedoelde gegevens inzake het gehele bestand:

    • indien het de gegevens per gemeente betreft: € 16.400,-;

    • indien het de gegevens per 6-positie postcodegebied betreft: € 26.650,-;

   • 3°. overige gegevens: per akte: € 1,38;

  • c. Indien het gegevens over gemiddelde koopsommen betreft:

   • 1°. indien het een standaard koopsomrapport betreft:

    • per stuk: € 12,35;

    • per jaar voor een abonnement: € 49,30;

   • 2°. indien het individuele koopsommen betreft, per stuk: € 0,92;

   • 3°. indien het een bestand met koopsommen betreft:

    het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van onderdeel b;

   • 4°. indien het een bestand met koopsommen betreft, ouder dan twee, drie of vier jaren, een bedrag gelijk aan 75%, onderscheidenlijk 50% en 25%, van het onder 3° genoemde tarief;

  • d. indien het aantallen akten of aantallen rechtsfeiten betreft:

   • 1°. indien het aantallen akten betreft, per verstrekt aantal: € 12,35;

   • 2°. indien het aantallen openstaande hypotheken betreft, per verstrekt aantal per postcodegebied: € 0,05;

   • 3°. indien het overige aantallen betreft, per verstrekt aantal: € 12,35;

  • e. indien het de relatie tussen rechthebbenden en percelen of andere relaties betreft:

   • 1°. indien het de relatie tussen perceel en akte betreft: € 0,97;

   • 2°. indien het andere relaties betreft: € 0,49;

  • f. indien het gegevens betreft inzake de koppeling tussen adres en adrescoördinaten:

   • 1°. bij ten hoogste 100 000 relaties, per relatie: € 0,10;

   • 2°. bij meer dan 100 000 doch ten hoogste 500 000 relaties, per relatie: € 0,07;

   • 3°. bij meer dan 500 000 doch ten hoogste 1 500 000 relaties, per relatie: € 0,06;

   • 4°. bij meer dan 1 500 000 doch ten hoogste 3 000 000 relaties, per relatie: € 0,05;

   • 5°. bij meer dan 3 000 000 relaties, per relatie: € 0,04;

   • 6°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° tot en met 5° bedoelde gegevens, een bedrag gelijk aan 20% van de aldaar genoemde tarieven;

  • g. indien het gegevens betreft inzake de koppeling tussen perceel, adres en plaatscoördinaten: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van onderdeel f;

  • h. indien het de centroïden of de vlakken van de postcodegebieden betreft:

   • 1°. indien het betreft het gehele 6-positie postcode bestand: € 23.062,-;

   • 2°. indien het betreft het gehele 5-positie postcode bestand: € 1.845,-;

   • 3°. indien het betreft het gehele 4-positie postcode bestand: € 358,-;

   • 4°. per jaar voor een abonnement op de onder 1° en 2° bedoelde gegevens, een bedrag gelijk aan 20% van de aldaar genoemde tarieven;

  • i. indien het cartografische gegevens zonder de kadastrale grenzen betreft:

   • 1°. indien het een kaart met gebouwen betreft, per bebouwd perceel: € 0,14;

   • 2°. indien het een bestand met gebiedsgrenzen betreft: € 1.233,-;

  • j. indien het de postcodes per bedrijfsterrein betreft:

   • 1°. indien het betreft het gehele bestand: € 3.401,-;

   • 2°. per jaar voor een abonnement op het gehele bestand: € 680,-;

  • k. indien het digitale raadpleging betreft:

   • 1°. van de gemiddelde koopsom per 6-positie postcodegebied, per raadpleging: € 0,49;

   • 2°. van vastgoedtransacties per 6-positie postcodegebied, per raadpleging: € 1,95;

   • 3°. van vastgoedtransacties agrarische gronden, per transactie: € 0,49;

   • 4°. per abonnementsperiode van een maand als vergoeding voor de vaste kosten: € 4,92;

  • l. indien het de postcodes per bestaande wijk betreft:

   • 1°. indien het betreft het gehele bestand: € 3.451,-;

   • 2°. per jaar voor een abonnement op het gehele bestand: € 689,- en

  • m. indien het andere gegevens dan de onder a tot en met l bedoelde gegevens betreft: per minuut die aan het samenstellen van die gegevens is besteed door middel van een computer: € 24,65.

 • 2 Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met l, in een andere vorm of met een uitgebreidere inhoud dan de standaardleveringen, bedoeld in die onderdelen, worden verstrekt, is bovendien, met overeenkomstige toepassing van artikel 12, eerste lid, verschuldigd per minuut die daaraan is besteed door middel van een computer € 24,65.

 • 3 Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met l, met een beperktere inhoud dan de standaardleveringen, bedoeld in die onderdelen, worden verstrekt, is verschuldigd een bedrag gelijk aan de tarieven, genoemd in die onderdelen, waarbij per minuut minder bestede tijd een vermindering met € 24,65 wordt toegepast.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Voor de toepassing van de artikelen 8, tweede lid, en 15, tweede lid, wordt uitgegaan van het aantal objecten dan wel percelen waaruit het desbetreffende gebied bestaat op 1 januari van het jaar waarin de gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan de tarieven bij ministeriële regeling wijzigen teneinde deze aan te passen aan de ontwikkelingen van lonen en prijzen, mits deze aanpassing beperkt blijft tot de gemiddelde gerealiseerde en verwachte loon- en prijsontwikkelingen over een periode van drie jaar. Omtrent het eerste jaar van die periode moet over gerealiseerde gegevens inzake loon- en prijsontwikkelingen worden beschikt.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kadastrale tarieven 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven zesentwintigste augustus 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven