Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening

[Regeling vervallen per 04-02-2007.]
Geldend van 13-09-1997 t/m 03-02-2007

Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

P:

productieve vaardigheid;

R:

reproductieve vaardigheid;

F:

feitelijke kennis;

c:

cognitief;

pm:

psychomotorisch;

i:

interactief.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2007]

De deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening wordt als volgt vastgesteld:

Uitvoeren elementaire bedrijfshulp-verlening:

Het verrichten van taken bij calamiteiten in de beroepspraktijk die behoren tot de elementaire bedrijfshulpverlening.

Studiebelasting:

2 Basiseenheden

Voorkennis:

Kernprogramma’s basisberoepsopleiding

Eindtermen:

A. Handelen bij ongevallen

F  1. De deelnemer kan de invloed van wettelijke voorschriften op de organisatie van de eigen bedrijfshulpverlening beschrijven;

P pm  2. De deelnemer kan de in het bedrijf geldende procedures voor levensreddende handelingen bij ongelukken en noodsituaties toepassen;

P c  3. De deelnemer kan op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen bij levensbedreigende situaties;

R pm  4. De deelnemer kan de noodzakelijke hulp verlenen bij de meest voorkomende, niet direct levensbedreigende, ongevallen;

P p  5. De deelnemer kan in voorkomende bijzondere ongevalssituaties en ziekte op het werk zelfhulp uitvoeren.

B. Uitvoeren brandbestrijding, ontrui-ming en nazorg

P pm  1. De deelnemer kan een beginnende brand bestrijden, gebruik makend van de juiste procedures, middelen en veiligheidsvoorzieningen;

R c/pm  2. De deelnemer kan professionele hulpverleners bij calamiteiten de juiste informatie verstrekken met behulp van de daartoe geëigende communicatiemiddelen;

P c/i  3. De deelnemer kan leiding geven aan de interne alarmering en ontruiming;

P c/i  4. De deelnemer kan de bedrijfshulpverlening vanuit de taak als bedrijfshulpverlener met betrokkenen evalueren;

R pm  5. De deelnemer kan zorg dragen voor de kwaliteit en kwantiteit van de diverse hulpmiddelen binnen het taakgebied.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 1997.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling deelkwalificatie uitvoeren elementaire bedrijfshulpverlening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

H.J.M. van Zon

Terug naar begin van de pagina