Aanwijzing personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie/ -aanwijzingen

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 22-08-1997 t/m 01-11-2005

Aanwijzing personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie/ -aanwijzingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 5 van het Besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 5 van het Besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), worden aangewezen:

de certificaatloodsen bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit certificaatloodsen, die in het bezit zijn van het door het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken of het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afgegeven VTS-certificaat ’VTS-supplement for Certified Northsea Pilots’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

De in artikel 1 genoemde bevoegdheid is voor de certificaatloodsen beperkt tot het Nederlandse gedeelte van de territoriale zee, geldt niet in de aanloopgebieden bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van het Scheepvaartreglement territoriale zee en wordt alleen uitgeoefend wanneer daar door de directeur Kustwacht opdracht toe wordt gegeven, waarbij diens instructies worden opgevolgd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven