Toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel e, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer; [...] overdracht onderneming exclusief onroerende zaken

[Regeling vervallen per 05-06-2018.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 12-08-1997 t/m 04-06-2018

Toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel e, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer; omzetting gevolgd door overdracht onderneming exclusief onroerende zaken

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financien het volgende besloten

Op grond van artikel 15, lid 1, onderdeel e van de Wet op belastingen van rechtsverkeer jo artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (het Besluit) kan de omzetting van een persoonlijke onderneming (waaronder mede wordt verstaan de onderneming bestaande in een deelgerechtigdheid in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) in een naamloze of besloten vennootschap zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Artikel 5, lid 4 van het Besluit bepaalt dat de belasting die niet is geheven ter zake van de omzetting alsnog verschuldigd is, indien de onderneming niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de omzetting door de naamloze of besloten vennootschap wordt voortgezet.

Artikel 5, lid 6 van het Besluit bepaalt dat het vierde lid buiten toepassing blijft in geval van vervreemding in het kader van een fusie als bedoeld in artikel 5a dan wel een interne reorganisatie als bedoeld in artikel 5b van het Besluit.

In aanvulling op artikel 5, lid 6 keur ik – mede gelet op doel en strekking van de onderwerpelijke vrijstelling – met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed dat het vierde lid eveneens buiten toepassing blijft indien binnen drie jaren na de omzetting de gehele omgezette onderneming exclusief de onroerende zaken wordt overgedragen aan een dochtervennootschap. Onder een dochtervennootschap wordt in dit verband verstaan een vennootschap waarvan alle of nagenoeg alle aandelen onmiddellijk of middellijk in bezit zijn van de overdragende vennootschap.

De belasting die door toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel e niet is geheven ter zake van de omzetting, is alsnog verschuldigd indien de onderneming niet gedurende een periode van ten minste drie jaren na de omzetting binnen het concern wordt voortgezet.

De toepassing van dit hardheidsclausulebeleid vindt plaats door de Belastingdienst/Registratie en successie.

Het vorenstaande geldt met terugwerkende kracht tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur.

Naar boven