Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 14-08-1997 t/m 23-01-2004

Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen overgedragen premierechten ooien kunnen worden gemeld, wordt voor het verkoopseizoen 1997 het tijdvak vastgesteld dat loopt van 29 september 1997 tot en met 31 oktober 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 augustus 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

H.J.M. van Zon

Naar boven