Vaststelling selectielijst DG Management en Personeelsbeleid

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 20-08-1997 t/m heden

Vaststelling selectielijst DG Management en Personeelsbeleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappenen de Minister van Binnenlandse Zaken

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 november 1995);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het onder de Minister van Binnenlandse Zaken ressorterende Directoraal-Generaal Management en Personeelsbeleid, inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsmanagement, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken voor bescheiden gevormd vanaf 1 januari 1993 hoofdstuk XI, met uitzondering van categorie 8 de ’Vernietigingslijst voor de archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking FAZ/PAZ C61/U138, d.d. 25 januari 1961 en beschikking ON 80163, d.d. 24 maart 1961, laatstelijk gewijzigd 19 mei 1994 bij beschikking 94.443.RWS/EIB, d.d. 22 juni 1994 (gepubliceerd in Staatscourant nummer 115 van 21 juni 1994)).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

wnd. Algemene Rijksarchivaris

,

M. Molenaar

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
Het

Hoofd van de afdeling Documentair Management en ondersteuning

,

M.J.J. Reesink-Van Gruijthuijsen

Naar boven