Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 31-03-2015

Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

Gelet op artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gehoord de betrokken openbare lichamen, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gezien de schriftelijke en mondelinge inbreng van belanghebbenden, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen juncto artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2015]

Als landelijk net van wegen, bedoeld in artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden aangewezen alle bij het Rijk in beheer zijnde wegen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juli 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

W. Kok

Bijlage Lijst van adressen van de regionale directies van de Rijkswaterstaat

[Regeling vervallen per 01-04-2015]

 • Directie Noord-Nederland

  Zuidersingel 3

  Postbus 2301

  8911 AV Leeuwarden

  tel. 058-2344344

 • Directie Oost-Nederland

  Gildemeesterplein 1

  Postbus 9070

  6800 AD Arnhem

  tel. 026-3688911

 • Directie Utrecht

  Zoomstede 15

  Postbus 650

  3430 AR Nieuwegein

  tel. 030-6079500

 • Directie IJsselmeergebied

  Zuiderwagenplein 1

  Postbus 600

  8200 AP Lelystad

  tel. 032-0299111

 • Directie Noord-Holland

  Toekanweg 7

  Postbus 3119

  2001 DC Haarlem

  tel. 023-5301301

 • Directie Zuid-Holland

  Boompjes 200

  Postbus 556

  3000 AN Rotterdam

  tel. 010-4026200

 • Directie Zeeland

  Koestraat 30

  Postbus 5014

  4330 KA Middelburg

  tel. 011-8686000

 • Directie Noord-Brabant

  Waterstraat 16

  Postbus 90157

  5200 MJ Den Bosch

  tel. 073-6817817

 • Directie Limburg

  François de Veyestraat 6

  Postbus 25

  6200 MA Maastricht

  tel. 043-3294444

Naar boven