Regeling aandachtspunten accountantscontrole OPTA

Geldend van 01-08-1997 t/m heden

Regeling, houdende de aandachtspunten voor de accountantscontrole voor de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Regeling aandachtspunten accountantscontrole OPTA)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 21 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Aandachtspunten voor de accountantscontrole zijn:

  • a. de wijze van toepassing van het in artikel 14 van de wet genoemde Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994;

  • b. beoordeling van de uitgangspunten van het door het college gehanteerde kostprijscalculatiemodel;

  • c. beoordeling van de door het college gehanteerde kostprijscalculatie in relatie tot de gehanteerde waarderingsgrondslagen;

  • d. beoordeling van de toepassing van het bepaalde in de als bijlage bij deze regeling opgenomen Nota Tarieven bij Verkeer en Waterstaat; en

  • e. de wijze van toepassing van bindende besluiten van de Europese Unie met betrekking tot aanbestedingen.

 • 2 Het college draagt er zorg voor dat naast de accountantscontrole een onafhankelijke deskundige een oordeel zal uitspreken over het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde element.

Artikel 3

Het college stelt jaarlijks, tezamen met de toezending van de jaarstukken, de in artikel 2, tweede lid, bedoelde bevindingen ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, genoemde elementen ter beschikking aan de minister.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aandachtspunten voor de accountantscontrole Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage Nota Tarieven bij Verkeer en Waterstaat, die ter inzage zal worden gelegd bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Plesmanweg 1-6, `s-Gravenhage.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina