Instelling Commissie evaluatie vermogensstructuur Stichting ROI

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 14-07-1997 t/m 31-01-2005

Instelling Commissie evaluatie vermogensstructuur Stichting ROI

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting ROI van 29 januari 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een Commissie evaluatie vermogensstructuur Stichting ROI.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Als leden van de commissie worden benoemd twee respectievelijk door de Staat der Nederlanden en door de Stichting ROI aangewezen deskundigen. Deze leden wijzen een voorzitter aan.

  • 2 Als leden van de commissie worden benoemd: de heer mr. R.W.G. van der Meulen, aangewezen door de Staat der Nederlanden; de heer R.L. van Marion RA, aangewezen door de Stichting ROI;

  • 3 Als voorzitter van de commissie wordt benoemd: de heer J. Jessurun, aangewezen door de leden van de commissie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De commissie heeft tot taak om de thans bestaande vermogensstructuur van de Stichting ROI te evalueren en te beoordelen of de continuïteit van de onderneming ook op langere termijn is gewaarborgd.

De commissie brengt hierover aan de Staat en aan de Stichting ROI binnen twee maanden na afloop van de in het convenant van 29 januari 1993 genoemde garantieperiode van vier boekjaren rapport uit waarbij zij tevens adviseert over de vermogensstructuur van de Stichting ROI.

Tevens brengt de commissie een advies uit over de juridische structuur van de Stichting en de eventuele wenselijkheid van een omzetting daarvan in een naamloze vennootschap.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening ervan en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juli 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

P.J. Welling

Naar boven