Regeling positie zittende leerlingen opleidingen verpleging en verzorging oude stijl

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 26-07-1997 t/m 30-12-2004

Regeling positie zittende leerlingen opleidingen verpleging en verzorging oude stijl

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. . instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet die op 1 augustus 1997 een of meer beroepsopleidingen tot verpleegkundige of verzorgende beroepen als uit de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 7.2.4 van de wet, verzorgt;

d. opleiding:

een opleiding inservice onderwijs tot verpleegkundige of verzorgende beroepen die tot 1 augustus 1997 onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd verzorgd;

e. instituut:

een instituut voor inservice-onderwijs waarvan uiterlijk 1 augustus 1997 het bestuur is overgedragen aan een instelling;

f. leerling:

de leerling die op 31 juli 1997 stond ingeschreven aan een opleiding verbonden aan een instituut;

g. cursusgeldperiode:

de cursusgeldperiode, bedoeld in artikel 13 van het Uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet.

Artikel 2. Voltooien opleidingen oude stijl

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 12.3.24 van de wet worden de leerlingen aan een opleiding van een instituut in de gelegenheid gesteld deze opleiding te voltooien overeenkomstig de op 31 juli 1997 voor de desbetreffende opleiding geldende voorschriften.

  • 2 De leerlingen als bedoeld in het eerste lid die de opleiding met goed gevolg voltooien, ontvangen een diploma overeenkomstig de op 31 juli 1997 voor de desbetreffende opleiding geldende voorschriften.

  • 3 De bevoegdheid van de commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1 van de wet, strekt zich mede uit tot de examens, verbonden aan de in het eerste lid bedoeld opleidingen.

Artikel 3. Cursusgeld opleidingen oude stijl

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In aanvulling op artikel 12.3.34 van de WEB worden de opleidingen van een instituut aangemerkt als opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg van een vakopleiding respectievelijk middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet.

  • 2 Ten behoeve van de leerling die in de loop van de cursusgeldperiode een diploma van een opleiding behaalt, wordt het cursusgeldtarief verlaagd naar rato van het aantal maanden onderwijs waarvoor de leerling ingeschreven is geweest, met dien verstande dat de deelnemer die een diploma van een opleiding behaalt voor 1 september, geen cursusgeld verschuldigd is.

Artikel 4. Publicatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling positie zittende leerlingen opleidingen verpleging en verzorging oude stijl.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven