Nummerplan internationale signaleringspuntcodes

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 23-09-2016 t/m heden

Nummerplan internationale signaleringspuntcodes

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40d, eerste lid, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Gezien Aanbeveling Q.708 van de Telecommunication Standardization Sector van de International Telecommunication Union (ITU-T).

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

  • 2 De lengte van een nummer bedraagt vijf cijfers.

  • 3 De in dit besluit bedoelde nummers die beschikbaar zijn voor toekenning bevinden zich uitsluitend in de nummerblokken die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

Aan de toekenning van een nummer worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. de nummerhouder neemt het bij dit besluit bepaalde alsmede de geldende ITU-T aanbevelingen in acht;

  • b. de nummerhouder is verplicht in het kader van een door hem aangeboden of afgenomen openbare elektronische communicatiedienst het nummer te gebruiken voor een directe en internationale signaleringskoppeling ten behoeve van grensoverschrijdende openbare elektronische communicatiediensten tussen het netwerkpunt in Nederland waarvoor het nummer is aangevraagd en minimaal één ander buitenlands netwerkpunt;

  • c. de nummerhouder die een nummer heeft toegekend gekregen waarmee hij de in onder b bedoelde koppeling kan realiseren en daarmee in zijn behoefte kan voorzien, kan niet nog een ander nummer aanvragen voor deze koppeling.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Nummerplan internationale signaleringspuntcodes.

Dit besluit met bijbehorende bijlage en toelichting wordt ter inzage gelegd bij de Onafhankelijke Post en Telecommuncatie Autoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers

Lengte van de nummers

2-002-0 tot en met 2-002-7

internationaal netwerkpunt

5

2-006-0 tot en met 2-006-7

internationaal netwerkpunt

5

2-007-0 tot en met 2-007-7

internationaal netwerkpunt

5

2-008-0 tot en met 2-008-7

internationaal netwerkpunt

5

2-009-0 tot en met 2-009-7

internationaal netwerkpunt

5

2-010-0 tot en met 2-010-7

internationaal netwerkpunt

5

2-011-0 tot en met 2-011-7

internationaal netwerkpunt

5

2-142-0 tot en met 2-142-7

internationaal netwerkpunt

5

2-143-0 tot en met 2-143-7

internationaal netwerkpunt

5

2-198-0 tot en met 2-198-7

internationaal netwerkpunt

5

2-253-0 tot en met 2-253-7

internationaal netwerkpunt

5

4-230-0 tot en met 4-230-7

internationaal netwerkpunt

5

4-238-0 tot en met 4-238-7

internationaal netwerkpunt

5

5-239-0 tot en met 5-239-7

internationaal netwerkpunt

5

6-249-0 tot en met 6-249-7

internationaal netwerkpunt

5

7–203-0 tot en met 7-203-7

internationaal netwerkpunt

5

7–225-0 tot en met 7–225-7

internationaal netwerkpunt

5

Naar boven