Regeling doden van dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 03-10-2012 t/m 31-12-2012

Regeling doden van dieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, tweede lid, artikel 10, eerste lid, artikel 14 en artikel 15 van het Besluit doden van dieren;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit doden van dieren;

 • b. vleeskuikenouderdier: kip die wordt gehouden voor de productie van vleeskuikenbroedeieren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij het bedwelmen van pluimvee bedraagt de blootstellingsduur aan de stroom ten minste 4 seconden, waarbij de gebruikte spanning voldoende is om de dieren die in de waterbak hangen onmiddellijk in een staat van bewusteloosheid te brengen.

 • 2 Tot 1 januari 2013 is voor de verschillende soorten pluimvee de gebruikte spanning, bedoeld in het eerste lid, zodanig dat de totale stroomsterkte door de waterbak bij het gebruik van de in de onderstaande tabel opgenomen frequentie ten minste het product is van de aldaar vermelde waarde in mA en het aantal stuks pluimvee dat gelijktijdig in de waterbak hangt.

  Frequentie (Hz)

  Vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Legkippen

  Kalkoenen

  Eenden en ganzen

  Kwartels

  tot 200 Hz

  100 mA

  100 mA

  250 mA

  130 mA

  45 mA

  van 200 tot 400 Hz

  100 mA

  150 mA

  400 mA

  130 mA

  Niet toegestaan

  van 400 tot 1500 Hz

  200 mA

  200 mA

  400 mA

  Niet toegestaan

  Niet toegestaan

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij het bedwelmen van varkens met behulp van kooldioxide worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

 • a. de concentratie kooldioxide bedraagt ten minste 80% volumeprocenten,

 • b. de blootstellingsduur aan het gas bedraagt ten minste 1 minuut, en

 • c. de varkens worden binnen 30 seconden na het verlaten van de bedwelmingsruimte gestoken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

In het kader van de bestrijding van dierziekten is het toegestaan:

 • a. varkens met een gewicht dat gelijk is aan of meer dan 10 kg door middel van elektrocutie te doden, door het dier gedurende ten minste drie seconden bloot te stellen aan een wisselspanning van ten minste 600 volt en een stroomsterkte van ten minste 10 Ampère;

 • b. pluimvee te doden door de dieren bloot te stellen aan blauwzuurgas (HCN) in een concentratie van ten minste 0,27 volumeprocenten;

 • c. dieren te doden door middel van de toediening van een euthanaticum of een overdosis van een narcoticum.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij het doden van pelsdieren, bedoeld in artikel 15 van het besluit, worden de volgende dodingsmethoden gebruikt bij:

 • a. nertsen: bedwelming met gebruik van koolmonoxide of kooldioxide;

 • b. chinchilla's: bedwelming met gebruik van koolmonoxide, kooldioxide of chloroform;

 • c. vossen: toediening van een stroomstoot van ten minste 0,3 A gedurende 3 seconden, waarbij de electroden aan de bek en aan het rectum worden geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit doden van dieren in werking treedt.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina