Toepassing verzoek om belaste levering of belaste verhuur bij concurrentieverstoring

[Regeling vervallen per 25-07-2009.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 29-12-1995 t/m 24-07-2009

Toepassing verzoek om belaste levering of belaste verhuur bij concurrentieverstoring

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en onderdeel b, onder 5°, van de Wet op de omzetbelasting 1968, hierna de Wet, is met ingang van 31 maart 1995 18.00 uur aangegeven, dat het aldaar bedoelde verzoek om voor de levering en de verhuur van onroerende zaken te worden uitgezonderd van de vrijstelling slechts kan plaatsvinden, indien de afnemer van die prestatie de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van de belasting op de voet van artikel 15 van de Wet bestaat. Met betrekking tot deze voorwaarde, te weten een recht op aftrek van belasting voor 90% of meer, is in het verslag van een schriftelijk overleg inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere wetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Kamerstukken II, 1994/95, 24 172, nr. 8, blz. 14) alsmede tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer (Handelingen II, 12 september 1995, blzz. 6151, 6170, 6172 en 6178) gesteld, dat onder omstandigheden het percentage van 90 zou kunnen worden verlaagd naar 70. De aanleiding daarvoor zou gevonden kunnen worden in de omstandigheid, dat de toepassing van het 90%-criterium tot een ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen zou kunnen leiden. Dit is het geval wanneer een bepaalde ondernemer recht op aftrek van belasting heeft voor weliswaar minder dan 90% doch wel voor 70% of meer, waardoor een verzoek om belaste levering of verhuur niet mogelijk is, en deze ondernemer met zijn belaste prestaties concurreert met ondernemers die wel voor 90% of meer recht op aftrek hebben. Dit besluit strekt tot de uitwerking hiervan.

In verband met het voorgaande kan als beginsel gelden dat het in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en onderdeel b, onder 5°, van de Wet bedoelde verzoek voor de uitzondering op de vrijstelling, in afwijking in zoverre van die bepalingen, ook toepassing kan vinden ingeval:

  • de afnemer van die prestatie de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van de belasting op de voet van artikel 15 van de Wet bestaat voor ten minste 70%;

  • in de branche of sector waarin die afnemer werkzaam is aantoonbaar de situatie bestaat, dat daarin zowel ondernemers werkzaam zijn die voor 90% of meer recht op aftrek van belasting hebben als ondernemers die hieraan niet voldoen maar wel voor 70% of meer recht op aftrek van belasting genieten; èn

  • de ondernemers die voor 90% of meer recht op aftrek van voorbelasting hebben een niet onbelangrijk aandeel uitmaken van de gehele branche of sector.

Voor de toepassing van dit besluit zijn in de bijlage de branches en sectoren aangewezen die voldoen aan de hiervoor opgenomen voorwaarden. Bij het verzoek om te worden uitgezonderd van de vrijstelling dient de afnemer van de prestatie ten genoegen van de inspecteur die bevoegd is ten aanzien van de leverancier dan wel de verhuurder aan te tonen dat:

  • zijn onderneming deel uitmaakt van een in de bijlage aangewezen branche of sector; èn

  • hij recht op aftrek van de belasting heeft op de voet van artikel 15 van de Wet voor ten minste 70%.

Bij de uitoefening van het optierecht voor belaste levering of belaste verhuur, met toepassing van de onderhavige regeling, zijn de ter zake in de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 neergelegde regels van overeenkomstige toepassing.

Verzoeken om te worden opgenomen in de als bijlage opgenomen lijst van aangewezen branches, dienen te worden gedaan bij de Directie Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 1995.

Dit besluit dient ter vervanging van het besluit van 19 december 1995, nr. VB 95/3796.

0.1. Bijlage Lijst van aangewezen branches en sectoren

[Regeling vervallen per 25-07-2009]

Organisaties welke de belangen behartigen van hun leden die deze belangen hebben in hun hoedanigheid als werkgever.

Makelaardij in onroerende zaken, het bezorgen van hypotheken en assurantiën daaronder begrepen.

Reisbureaubranche, het als tussenpersoon bemiddelen bij verzekeringen daaronder begrepen.

Juridisch zelfstandige arbodiensten.

Naar boven