Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-08-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Besluit van 5 juli 1997 tot vervanging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 november 1996, nr. AB96/U1390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 125 en 134 van de Ambtenarenwet; artikel 16 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993; artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet; artikel 20, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs; artikel 28, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; de artikelen 38a, tweede lid, en 61 van de Wet op het voortgezet onderwijs; artikel 4 van de Experimentenwet onderwijs; de artikelen 4.1.2, tweede lid, 4.1.4, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; de artikelen 4.5, 4.6, 10.10, derde lid, 11.12, eerste lid, 13.1, vijfde lid, en 13.3, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor het Wetenschappelijk onderzoek, alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 1997, nr.WO4.96 0057);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 juni 1997, nr. AB97/233, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL)

[Red: Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.]

ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL)

[Red: Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel.]

ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN)

[Red: Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rechterlijke ambtenaren.]

ARTIKEL IV. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL)

[Red: Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderwijspersoneel.]

ARTIKEL V. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL)

[Red: Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de negentiende augustus 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven