Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Besluit van 5 juli 1997, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van scheepvaartgegevens voor statistische doeleinden (Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 1997, nr. DGSM/S/J 97000275, Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 95/64/EG van de Raad van 8 december 1995, betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (PbEG L 320), en de artikelen 17 en 31, tiende lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 1997, Nr. W09.97.0029.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 juni 1997, nr. DGG/J-97005241 Directoraat-Generaal Goederenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder bevoegde autoriteit verstaan: degene aan wie op de desbetreffende scheepvaartweg een melding krachtens artikel 4, eerste of derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet geschiedt.

Artikel 2

  • 1 Degene die een schip voert dat zich krachtens artikel 4, eerste of derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet moet melden, verstrekt ten behoeve van statistische doeleinden, door middel van de verplichte melding en als onderdeel daarvan gegevens aan het Centraal bureau voor de statistiek en aan door Onze Minister aangewezen personen of instellingen.

Artikel 3

Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op degene die een schip voert dat zich niet krachtens artikel 4, eerste of derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet moet melden, als door de bevoegde autoriteit aan degene die het schip voert om de verstrekking van statistische gegevens wordt verzocht.

Artikel 4

  • 1 De in artikel 2 en artikel 3 bedoelde gegevens die worden verstrekt ten behoeve van statistische doeleinden, worden gemeld bij de bevoegde autoriteit.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde autoriteit bewerkt de in artikel 2, tweede lid, en artikel 3 bedoelde gegevens zodanig dat deze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon of bedrijf.

  • 3 Aan het in het tweede lid gestelde behoeft niet te worden voldaan, indien de in artikel 2, tweede lid, en artikel 3 bedoelde gegevens worden verstrekt aan het Centraal bureau voor de statistiek.

Artikel 5

  • 1 Degene die een zeeschip voert als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn nr. 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen, draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in artikel 3 van die richtlijn, die volgens opgave van het Centraal bureau voor de statistiek dienen te worden gemeld, aan het Centraal bureau voor de statistiek worden verstrekt.

  • 2 De verstrekking van statistische gegevens als bedoeld in het eerste lid, geschiedt in schriftelijke vorm of op een andere door het Centraal bureau voor de statistiek toegelaten wijze, binnen een door dat Centraal bureau aan te geven termijn.

Artikel 6

Een wijziging van de richtlijn genoemd in artikel 5, eerste lid, gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven