Wijzigingsbesluit Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten en van het Besluit [...] en aanvulling Derde tranche Awb, Stb. 1996, 333

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-06-2016

Besluit van 5 juli 1997, houdende wijziging van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten en van het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen ter verhoging van de effectiviteit en doelmatigheid daarvan alsmede ter aanpassing aan de wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Awb)(Stb. 1996, 333)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 21 mei 1997, nr. 1997/5308 (8053), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 34 van de Monumentenwet 1988;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 1997, nr. W05.97.0290);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 1 juli 1997, nr. 1997/12145 (8053), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

  • 1 In afwijking van het ingevolge artikel I, onderdeel D, ingevoegde artikel 2b van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten verleent Onze minister bij de verdeling van de voor de verstrekking van subsidie als bedoeld in artikel 11 beschikbare bedragen voorrang aan de aanvragen met betrekking tot die kerkgebouwen waarvoor reeds eerder een dergelijke subsidie is aangevraagd, maar waarvoor om budgettaire redenen uitsluitend subsidie is verleend in de kosten van het bij die eerdere aanvraag gevoegde onderhoudsplan.

  • 2 Onze minister verdeelt de voor de verstrekking van subsidie als bedoeld in het eerste lid beschikbare bedragen in de volgorde van ontvangst van de in het eerste lid bedoelde eerdere aanvragen.

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

In afwijking van het ingevolge artikel II, onderdeel E, gewijzigde subsidiepercentage in artikel 4 van het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen, geldt voor subsidieaanvragen die op grond van genoemd besluit vóór 1 februari 1997 bij Onze minister zijn ingediend een subsidiepercentage van 80%.

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negende week na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven