Besluit alcoholonderzoeken

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-12-2015 t/m 30-06-2017

Besluit van 5 juli 1997, houdende nadere regels omtrent de wijze van uitvoering van de artikelen 160, vijfde lid, en 163 van de Wegenverkeerswet 1994 (Besluit alcoholonderzoeken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 13 juni 1997, nr. 634598/97/6;

Gelet op richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109) en op artikel 163, tiende lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 19 juni 1997, nr. W03.97.0330);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 1 juli 1997, nr. 637673/97/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie wijst de apparatuur aan die voor een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht dient te worden gebruikt.

§ 2. Ademanalyse

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Voor het verrichten van ademanalyse wordt gebruik gemaakt van een ademanalyse-apparaat dat behoort tot een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen type.

 • 2 De aanwijzing van een type geschiedt slechts indien het bij een onderzoek, verricht door een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen keuringsinstelling, is goedgekeurd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Het ademanalyse-apparaat dient te zijn voorzien van een geldige verklaring van goedkeuring, afgegeven door een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen keuringsinstelling.

 • 2 Een verklaring van goedkeuring wordt slechts afgegeven, indien het ademanalyse-apparaat bij een door de keuringsinstelling verricht individueel onderzoek is goedgekeurd.

 • 3 Onze Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt de geldigheidsduur van de verklaring.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie stelt nadere regels omtrent de eisen waaraan ademanalyse-apparaten dienen te voldoen en de onderzoeken waaraan zij dienen te zijn onderworpen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Ademanalyse vindt niet plaats binnen twintig minuten na het moment waarop van de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht dan wel, indien die vordering niet is gedaan, binnen twintig minuten na het eerste directe contact dat een opsporingsambtenaar met hem heeft gehad, leidend tot de verdenking van een gedraging in strijd met artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 27 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 2.12 van de Wet luchtvaart, artikel 4 van de Spoorwegwet of artikel 41 van de Wet lokaal spoor.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 2 Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid geschiedt slechts, indien de betrokken ambtenaar heeft getoond de voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat benodigde kennis en vaardigheden te bezitten.

 • 3 Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan in overeenstemming met Onze Minister van Defensie nadere regels stellen omtrent de kennis en vaardigheden van de bedienende ambtenaren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 De ademanalyse wordt verricht volgens een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde procedure.

 • 2 Op aanwijzing van de opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 7, blaast de verdachte, zo nodig viermaal, ononderbroken een zodanige hoeveelheid ademlucht in het ademanalyse-apparaat als voor het onderzoek nodig is. Het blazen kan worden beëindigd, zodra twee meetresultaten verkregen zijn.

 • 3 Het alcoholgehalte wordt bepaald door toepassing van een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde correctie op het rekenkundig gemiddelde van de beide meetresultaten, met dien verstande dat het verschil tussen de meetresultaten niet groter mag zijn dan een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde waarde.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Indien de medewerking van de verdachte niet heeft geleid tot een voltooid ademonderzoek, kan het onderzoek met toepassing van artikel 8 eenmaal worden herhaald.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Het resultaat van het onderzoek wordt aanstonds aan de verdachte medegedeeld.

 • 2 Een schriftelijke weergave van het onderzoek wordt bij het proces-verbaal gevoegd.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 2 Indien de verdachte dit wenst en het onderzoek daardoor niet wordt vertraagd, geschiedt het afnemen van bloed of het opvangen van urine door dan wel onder toezicht van een daartoe door hem aan te wijzen arts.

 • 3 Het onderzoek geschiedt voor rekening van de verdachte.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan nadere regels stellen ten dienste van een goede uitvoering van de ademanalyse en omtrent de kosten van een onderzoek als bedoeld in artikel 10a.

§ 3. Onderzoek van bloed of urine

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Bloedafname geschiedt door middel van een door een arts verrichte venapunctie.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Afgenomen wordt een hoeveelheid bloed van ten hoogste 10 milliliter. Onze Minister van Veiligheid en Justitie wijst de apparatuur aan die voor afname en opvang van het bloed dient te worden gebruikt.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Bij de bloedafname is een van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde opsporingsambtenaren aanwezig.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Indien bloedafname heeft plaatsgevonden binnen een uur na het moment waarop van de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht, wordt hem indien hij daarom verzoekt, zo spoedig mogelijk na verloop van dat uur een tweede bloedmonster afgenomen.

 • 3 In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, deelt de opsporingsambtenaar de verdachte mede, dat deze laatste een tweede bloedafname kan verzoeken. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 2 Indien de verdachte komt te overlijden zonder dat hij in staat is geweest zijn toestemming tot het verrichten van een bloedonderzoek te verlenen, wordt het bloedmonster vernietigd, tenzij de officier van justitie hiertegen bezwaren maakt.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie wijst de apparatuur aan die voor de opvang van de urine dient te worden gebruikt.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Het onderzoek van bloed of urine wordt verricht door een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen laboratorium.

 • 2 Het alcoholgehalte wordt bepaald volgens een van de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen analysemethoden en met toepassing van de door hem vastgestelde correcties.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Het resultaat van het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk aan de verdachte medegedeeld.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 De verdachte kan de officier van justitie de wens kenbaar maken dat een tegenonderzoek naar het alcoholgehalte van bloed of urine wordt verricht. Hij kan hiertoe een laboratorium aanwijzen uit een lijst van ten minste drie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie erkende laboratoria.

 • 2 De officier van justitie geeft het in artikel 19 bedoelde laboratorium opdracht een voldoende hoeveelheid bloed dan wel urine ter beschikking te stellen van het door de verdachte aangewezen laboratorium.

 • 3 Bij het tegenonderzoek worden de in artikel 19 bedoelde analysemethoden en correcties toegepast.

 • 4 Tegenonderzoek geschiedt voor rekening van de verdachte.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Onze Minister van Veiligheid en Justitie geeft nadere aanwijzingen met betrekking tot de verzending en bewaring van bloed- en urinemonsters en de medische en analytische rapportage.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Regelingen en aanwijzingen van Onze Minister van Veiligheid en Justitie ter uitvoering van dit besluit worden in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

 • 1 Met de in dit besluit bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur, die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

 • 2 Met de in dit besluit bedoelde verklaring van goedkeuring wordt gelijkgesteld een verklaring van goedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoekingen die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten krachtens het Besluit alcoholonderzoeken (Stb. 1987, 432) vastgestelde regels en andere besluiten op dit besluit.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Het Besluit alcoholonderzoeken (Stb. 1987, 432) wordt ingetrokken.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de tiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven