Wet wapens en munitie

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWWM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008804
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit erkenning schietverenigingen
 2. Besluit wapens en munitie
 3. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
 5. Regeling fouilleerbevoegdheid luchthavens
 6. Regeling natuurbescherming
 7. Regeling OM-afdoening
 8. Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten
 9. Regeling wapens en munitie
 10. Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997
 11. Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren
 12. Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005
 13. Vuurwerkbesluit
 14. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2014)
 15. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2018)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.12
 2. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 7. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Teksten: tekst, tekst
  Bijlage: B
 9. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 10. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
  Artikel: 1
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 16
 12. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 13. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 14. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 15. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 17. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 18. Besluit wapens en munitie
  Artikel: 1
 19. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 20. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 21. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 22. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 23. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 24. Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden
  Bijlage: Model Huisregels
 25. Regeling overige pyrotechnische artikelen
  Artikel: 2
 26. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 1, 2, 8
 27. Richtlijn voor strafvordering verkrachting (Art. 242 Sr)
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie
  Tekst: tekst
 30. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikel: 7
 31. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 32. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 33. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 1.19
 34. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIV
 35. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.14
 36. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4
 37. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 31
 38. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
  Artikel: VIII
 39. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
 40. Wijzigingswet Wet wapens en munitie en Wet natuurbescherming (Richtlijn (EU) 2017/853 inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)
Terug naar begin van de pagina