Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 12-07-1997 t/m heden

Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De Regeling meetmiddelen politie is van toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat artikel 1, eerste lid, onder d, luidt: andere door de Minister van Justitie aan te wijzen meetmiddelen.

Artikel 2

De Regeling van 25 maart 1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de ijking van meetmiddelen van het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven