Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 12-07-1997 t/m heden

Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De Regeling meetmiddelen politie is van toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat artikel 1, eerste lid, onder d, luidt: andere door de Minister van Justitie aan te wijzen meetmiddelen.

Artikel 2

De Regeling van 25 maart 1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de ijking van meetmiddelen van het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven