Regeling ademanalyse

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 10-08-2008 t/m 30-06-2017

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

het besluit: het Besluit alcoholonderzoeken;

ademanalyse: het vaststellen van het alcoholgehalte van uitgeademde lucht door middel van een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a en derde lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 27, tweede lid, onder a, van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 2.12, derde lid, onder a, van de Wet Luchtvaart of artikel 4, tweede lid, onder a, van de Spoorwegwet;

ademanalyse-apparaat: een apparaat, bestemd voor het verrichten van ademanalyse;

het NFI: het Nederlands Forensisch Instituut;

keuringsinstelling: het Nederlands Meetinstituut N.V.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Een ademanalyse-apparaat moet behoren tot een type dat is goedgekeurd bij een onderzoek, verricht door de keuringsinstelling aan de hand van punt 4.3 van bijlage 1 bij deze regeling.

  • 2 De goedkeuring moet blijken uit een door de keuringsinstelling afgegeven verklaring, inhoudende dat het betrokken type bij de uitvoering van het onderzoek voldeed aan de in punt 4.3 van bijlage 1 bedoelde voorschriften onder de omstandigheden als in dat punt aangegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Het ademanalyse-apparaat moet voorts zijn goedgekeurd bij een onderzoek, verricht door de keuringsinstelling aan de hand van punt 4.4 of punt 4.5 van bijlage 1 bij deze regeling.

  • 2 De goedkeuring moet blijken uit een door de keuringsinstelling afgegeven verklaring, inhoudende dat het betrokken ademanalyse-apparaat bij de uitvoering van het onderzoek voldeed aan de in punt 4.4 onderscheidenlijk punt 4.5 van bijlage 1 bedoelde voorschriften onder de omstandigheden als in die punten aangegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

de verklaring, bedoeld in artikel 2, kan worden ingetrokken, indien de in punt 4.3 van bijlage 1 bedoelde voorschriften zodanig zijn gewijzigd dat het betrokken type onder de werking van de gewijzigde voorschriften niet zou zijn goedgekeurd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

de verklaring, bedoeld in artikel 3, vervalt na 28 weken. Zij verliest voorts haar geldigheid bij herstelling of verandering van het apparaat, indien deze op het resultaat van het ademonderzoek van invloed kan zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 De keuringsinstelling stelt het NFI desverlangd op de hoogte van het verloop van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde onderzoeken.

  • 2 Het NFI wordt voorts in het bezit gesteld van het bij een ademanalyse-apparaat behorende gebruiksvoorschrift.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Gassen die worden gebruikt voor de kalibratiecontrole in ademanalyse-apparaten, moeten voldoen aan de voorschriften, neergelegd in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

de ademanalyse wordt verricht volgens de in punt 3.9.1 van bijlage 1 bedoelde procedure. De bedienende ambtenaar handelt hierbij overeenkomstig de richtlijnen, neergelegd in het bij het apparaat behorende gebruiksvoorschrift.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Bij de bepaling van het alcoholgehalte wordt de in punt 3.9.3 van bijlage 1 bedoelde correctie toegepast.

  • 2 Het verschil tussen de beide meetresultaten mag niet groter zijn dan de in punt 3.9.5.2 van bijlage 1 bedoelde waarde.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Met de in deze regeling bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

  • 2 Met de in deze regeling bedoelde verklaring van goedkeuring wordt gelijkgesteld een verklaring van goedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoekingen die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens de Regeling ademanalyse (Stcrt. 1987, 187) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

De Regeling ademanalyse (Stcrt. 1987, 187) wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ademanalyse.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, Den Haag.

’s-Gravenhage, 4 juli 1997.

De

Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

[Red: Ligt ter inzage op het Ministerie van Justitie te Den Haag.]

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

[Red: Ligt ter inzage op het Ministerie van Justitie te Den Haag.]

Naar boven