Wijzigingswet Ziekenfondswet (beëindiging van medeverzekering van WSF-gerechtigden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 31-12-2005

Wet van 2 juli 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om rechthebbenden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering niet langer medeverzekerd te doen zijn in de ziekenfondsverzekering. Dat in verband daarmee artikel 4 van de Ziekenfondswet wordt gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven vijftiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven