Wijzigingswet Wet op de telecommunicatievoorzieningen (liberalisering van de spraaktelefoondienst)

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 11-07-1997 t/m 12-12-2006

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de liberalisering van de spraaktelefoondienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de liberalisering van de spraaktelefoondienst met ingang van 1 juli 1997 noodzakelijk is de kring van rechthebbenden op het verkrijgen van het recht op koppeling met dan wel het recht op bijzondere toegang tot het vaste openbare telefoonnet van de houder van de concessie, te verruimen;

dat een wettelijke regeling terzake van de verplichting van de houder van de concessie tot het verlenen van interconnectie en bijzondere toegang op zijn geschakelde vaste telefoonnet tevens noodzakelijk is in verband met enkele onderdelen van richtlijn 96/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (PbEG L 321) en richtlijn nr. 96/19/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 maart 1996 tot wijziging van richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (PbEG L 74);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Ten aanzien van degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds zijn telecommunicatie-infrastructuur heeft gekoppeld met of bijzondere toegang heeft verkregen tot het vaste spraaktelefoonnet van de houder van de concessie blijft artikel 4ab buiten toepassing gedurende 4 weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, en indien binnen die termijn een aanvraag tot registratie is ingediend, ook nadien, tot zes weken na de datum van de beschikking waarbij op de aanvraag is beslist.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1997, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven tiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven