Subsidieregeling vereniging Colo 1996 en 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 19-07-1997 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling vereniging Colo 1996 en 1997

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. de vereniging Colo:

  Colo vereniging landelijke organen beroepsonderwijs;

 • c. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • d. landelijk orgaan:

  een landelijk orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet;

 • e. convenant:

  het Convenant versterking leerlingwezen voor het studiejaar 1996-1997, tussen de minister, de vereniging Colo en de landelijke organen, ondertekend op 10 september 1996;

 • f. ESF-project:

  het landelijk ESF-project extra instroom beroepsbegeleidende leerweg of leerlingwezen zoals opgenomen in hoofdstuk 4, punt 1, van het Convenant;

 • g. RBA:

  een Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening als bedoeld in artikel 8 van de Arbeidsvoorzieningswet.

 • h. communicatieplan:

  het Communicatieplan uitbreiding leerlingwezen, opgesteld door de vereniging Colo, waarin procedures zijn vastgelegd inzake het adviseren over, uitvoeren en coördineren van de centrale voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van de beroepsbegeleidende leerweg

Artikel 2. Taken van de vereniging Colo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De vereniging Colo vervult ten behoeve van de landelijke organen in elk geval de volgende taken:

 • a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de landelijke organen waaronder in elk geval de belangen die verband houden met taak veranderingen als gevolg van veranderingen van wettelijke voorschriften waaronder begrepen de bekostigingsvoorschriften;

 • b. het behartigen van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de landelijke organen;

 • c. dienstverlening aan de landelijke organen gezamenlijk dan wel individueel;

 • d. het bieden van een overleg platform aan de landelijke organen voor onderlinge afstemming van beleid en ondersteuning van de uitvoering daarvan;

 • e. het bieden van een overleg platform aan de landelijke organen in het overleg met de minister over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor de landelijke organen;

 • f. het adviseren over en ondersteunen van de versterking van de beroepsbegeleidende leerweg in het beroepsonderwijs zoals bedoeld in het convenant;

 • g. het adviseren over, uitvoeren en coördineren van de centrale voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van de beroepsbegeleidende leerweg, in voorkomende gevallen in opdracht van de minister;

 • h. uitvoering van projecten die samenhangen met bovengenoemde taken van de vereniging Colo, waaronder in elk geval het ESF-project, in voorkomende gevallen in opdracht van de minister.

Artikel 3. Aanvraag ESF-project

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vereniging Colo dient ter uitvoering van de taak bedoeld in artikel 2 onderdeel h, in elk geval uiterlijk 1 december 1997 voor de coordinatie van het ESF-project een aanvraag met een plan van aanpak voor het jaar 1996 en een aanvraag met een plan van aanpak voor het jaar 1997 in bij de minister.

 • 2 Het plan van aanpak, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval:

  • a. de wijze waarop een effectieve samenwerking tot stand gebracht en bevorderd zal worden tussen landelijke organen, instellingen als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, rbas en in voorkomend geval de bij die samenwerking betrokken derden;

  • b. de uren- en kostenbegroting van de coördinatie van het ESF-project van de vereniging Colo.

Artikel 4. Aanvraag met betrekking tot de centrale voorlichtingsactiviteiten inzake uitbreiding beroepsbegeleidende leerweg

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vereniging Colo dient ter uitvoering van de taak bedoeld in artikel 2 onderdeel g, in elk geval uiterlijk 1 september 1997 een aanvraag met een communicatieplan voor het jaar 1996 en een aanvraag met een communicatieplan voor het jaar 1997 in bij de minister.

 • 2 Het communicatieplan, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval een beschrijving van de wijze waarop de vereniging Colo de centrale voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van de beroepsbegeleidende leerweg zal uitvoeren.

Artikel 5. Subsidie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verleent de vereniging Colo een subsidie voor personele, materiële en activiteiten kosten voor de taken, bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met f.

 • 2 Gelet op het op personele inzet gerichte doel van deze regeling is 85% van de subsidie die de vereniging Colo op basis van deze regeling ontvangt, verhoogd met een wachtgeld opslag als bedoeld in de Regeling wachtgeld opslag voor PO, VO, WOV en BVE, Uitleg OCenW-Regelingen, 20 december 1995, nr.31 a, ten behoeve van de in artikel 10 bedoelde kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden.

 • 3 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor 1996 en 1997 afzonderlijk, een bedrag van f 1.115.000,-.

 • 4 Voor de taken bedoeld in artikel 2 onderdeel g beslist de minister jaarlijks over de subsidie. De minister betrekt bij zijn beslissing het communicatie plan, bedoeld in artikel 4 en de voortgangsrapportage over het afgelopen jaar.

 • 5 Voor de taken bedoeld in artikel 2 onderdeel h beslist de minister jaarlijks over de subsidie. De minister betrekt bij zijn beslissing in elk geval het plan van aanpak bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Financiële verslaglegging

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de subsidie bedoeld in artikel 5 dient de vereniging Colo jaarlijks vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt, een jaarrekening in.

 • 2 Voor de coördinatie van het ESF project, bedoeld in artikel 3, dient de vereniging Colo vóór 1 februari 1998 een financiële verantwoording voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen in, voorzien van een verklaring van de accountant.

 • 3 Uit de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de middelen rechtmatig zijn besteed.

 • 4 De Regeling financiële verslaggeving landelijke organen voor het beroepsonderwijs en zelfstandige instituten voor het vormingswerk is van overeenkomstige toepassing op de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid.

 • 5 De jaarrekening bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid. De verklaring heeft tevens betrekking op de naleving van de subsidievoorwaarden door de vereniging Colo.

Artikel 7. Verstrekken van inlichtingen; verschaffen van toegang

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vereniging Colo verstrekt de minister of door hem aangewezen personen, de inlichtingen die de minister in het kader van de uitvoering van deze regeling nodig acht.

 • 2 De vereniging Colo draagt er zorg voor dat de minister of door hem aangewezen personen volledige inzage hebben in alle financiële documenten of andere informatiedragers.

 • 3 De vereniging Colo verleent de minister of door hem aangewezen personen toegang tot de door haar gebruikte plaatsen.

Artikel 8. Administratie en sanctie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De vereniging Colo draagt zorg voor een inzichtelijke en deugdelijke administratie, die een juist, volledig en actueel beeld geeft van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend en de daarmee gemoeide uitgaven en inkomsten.

 • 2 Als boekjaar geldt het kalenderjaar.

 • 3 Van alle uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, bewaart de vereniging Colo deugdelijke bewijsstukken.

 • 4 De administratie en de daarbij behorende stukken en andere informatiedragers worden tenminste vijf jaar bewaard.

 • 5 De minister kan, wanneer uit de controle van de jaarrekening en/of de financiële verantwoording blijkt dat de middelen niet rechtmatig zijn besteed of wanneer de bestemming van de subsidie in strijd is met het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.

Artikel 9. Vermindering subsidie vereniging Colo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister vermindert de subsidie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, met de kosten van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden ten behoeve van gewezen personeel van de vereniging Colo. De eerste volzin is niet van toepassing, indien de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4.4.2, eerste lid, van de wet in naam van de minister op een daartoe strekkende aanvraag van het bestuur, voorafgaand aan het ontslag heeft ingestemd met het ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen brengen van de kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden.

Artikel 10. Instroom toets in verband met kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de behandeling, beoordeling en beantwoording van een aanvraag van het bestuur als bedoeld in artikel 9, hanteert de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4.4.2, eerste lid, van de wet, namens de minister de regels die de rechtspersoon overeenkomstig het vierde lid van dat artikel heeft vastgesteld.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon in naam van de minister de in artikel 9 bedoelde aanvraag heeft ingewilligd, vergoedt de rechtspersoon in naam van de minister aan de instantie die de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden verstrekt of heeft verstrekt, de kosten van die werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden.

Artikel 11. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 13. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vereniging Colo 1996 en 1997.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven