Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 05-07-1997 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 430,47 per kind.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 565,48, f 705,61 respectievelijk f 817,93.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 22-09-2004]

Artikel 6 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt de zinsnede ’f 375,‐ per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 377,29 per kalenderkwartaal.

  • 2. In het tweede lid wordt de zinsnede ’f 250,‐ per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 251,53 per kalenderkwartaal.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en zij werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997.

’s-Gravenhage, 1 juli 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

AKW-bedragen per 1-7-97

I. kinderen geboren voor 2 oktober 1994

[Vervallen per 22-09-2004]

 

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

     

1 kind

301,33

430,47

559,61

2 kinderen

348,59

497,98

647,37

3 kinderen

364,34

520,48

676,62

4 kinderen

396,73

566,76

736,79

5 kinderen

416,17

594,53

772,89

6 kinderen

429,13

613,04

796,95

7 kinderen

438,39

626,27

814,15

8 kinderen

455,16

650,23

845,30

9 kinderen

468,20

668,86

869,52

10 kinderen

478,64

683,77

888,90

II. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

[Vervallen per 22-09-2004]

 

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

     

1 kind

301,33

365,90

430,47

2 kinderen

348,59

423,28

497,98

3 kinderen

364,34

442,41

520,48

4 kinderen

396,73

481,75

566,76

5 kinderen

416,17

505,35

594,53

6 kinderen

429,13

521,08

613,04

7 kinderen

438,39

532,33

626,27

8 kinderen

455,16

552,70

650,23

9 kinderen

468,20

568,53

668,86

10 kinderen

478,64

581,20

683,77

III. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

[Vervallen per 22-09-2004]

 

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

18 t/m 24 jr

12 t/m 17 jr

gezinnen met

     

1 of meer kinderen

301,33

365,90

430,47

Terug naar begin van de pagina