Besluit waardebepaling en verevening

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 30-07-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van 27 juni 1997, houdende bepalingen inzake de vaststelling van een algemene berekeningswijze op de grondslag waarvan de waarde van gebouwen en terreinen wordt bepaald en de wijze waarop door verevening de instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in een gelijkwaardige uitgangspositie worden gebracht voor wat betreft hun huisvesting in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht en houdende vaststelling van het stortingsbedrag ten behoeve van het waarborgfonds (Besluit waardebepaling en verevening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 oktober 1996, nr. 96024.326/3686, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen II en V van de Wet van 29 mei 1997, Stb. 229, houdende wijziging van Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 1997, nr. WO5.96.0467);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 23 juni 1997, nr. 97000947/3686, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. BESLUIT WAARDEBEPALING EN VEREVENING

[Vervallen per 01-12-2005]

Het Besluit waardebepaling en verevening wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling van het te verevenen bedrag

Onze Minister stelt het bedrag vast dat een instelling op grond van artikel II, eerste en tweede lid, van de wet, aan het Rijk betaalt dan wel van het Rijk ontvangt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit.

Artikel 3. Waardebepaling en verevening gebouwen in eigendom

 • 1. De waarde van een gebouw in eigendom is gelijk aan de waarde die resteert na afschrijving van de gemiddelde vervangingswaarde, uitgaande van het kalenderjaar waarin dat gebouw voor het onderwijs in gebruik is genomen. Indien een gebouw in gedeelten is opgeleverd en die oplevering in verschillende kalenderjaren heeft plaatsgevonden, vindt de waardebepaling per gedeelte plaats, uitgaande van het kalenderjaar waarin dat gedeelte is opgeleverd.

 • 2. De waarde, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op grond van de bedragen per m2bvo die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 3. De waarde, berekend op grond van het tweede lid, wordt verminderd met het percentage van de stichtings- of verwervingskosten dat door de instelling met toestemming van Onze Minister uit eigen middelen voor het gebouw is betaald, mits de eigen bijdrage aantoonbaar tot uitbreiding in m2bvo heeft geleid en voor zover voor de eigen bijdrage van de instelling door het Rijk niet rechtstreeks een vergoeding is verstrekt.

 • 4. De ruimtebehoefte van de instelling wordt berekend op grond van de leerlingenaantallen bij die instelling op grond waarvan over het kalenderjaar 1996 bekostiging door het Rijk heeft plaats gevonden, en de ruimtebehoeftenormen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 5 De waarde van de normatieve behoefte aan gebouwen in eigendom wordt berekend op grond van de ruimtebehoefte overeenkomstig het vierde lid, vermenigvuldigd met 0,8064, en de prijs van f 1 650 per m2bvo.

 • 6 Het vereveningsbedrag voor de gebouwen in eigendom per instelling is gelijk aan de helft van de waarde van de normatieve behoefte aan gebouwen in eigendom berekend overeenkomstig het vijfde lid, verminderd met de vastgestelde waarde van de gebouwen in eigendom berekend overeenkomstig het eerste tot en met het derde lid. Dit vereveningsbedrag kan zowel positief als negatief zijn.

Artikel 4. Waardebepaling en verevening terreinen in eigendom

 • 1. De waarde van een bebouwd terrein in eigendom, niet zijnde een sportterrein, is gelijk aan f 200 per m2bvo van het gebouw of de gebouwen op het terrein. De waarde van een onbebouwd terrein in eigendom, niet zijnde een sportterrein, is gelijk aan f 200 per m2 terrein. De eerste en tweede volzin zijn eveneens van toepassing op terreinen die de instelling in erfpacht heeft, indien de erfpachtcanon naar het oordeel van Onze Minister niet in relatie staat tot de werkelijke waarde van het terrein.

 • 2. Ten aanzien van een terrein waarvan de erfpacht is afgekocht door het Rijk wordt, indien de afkoop betrekking heeft op een periode korter dan 30 jaar, gerekend vanaf 31 december 1996, de waarde berekend op grond van de bedragen per m2 terrein die in de bijlage bij dit besluit zijn vermeld.

 • 3. De waarde van een sportterrein bedraagt normatief f 250 000, ongeacht de oppervlakte.

 • 4. De waarde van de terreinen, berekend op grond van het eerste tot en met het derde lid, wordt verminderd met het percentage van de verwervingskosten dat door de instelling met toestemming van Onze Minister uit eigen middelen voor het terrein is betaald, voor zover voor de eigen bijdrage van de instelling door het Rijk niet rechtstreeks een vergoeding is verstrekt.

 • 5. De waarde van de normatieve behoefte aan terreinen in eigendom van de instelling is gelijk aan de ruimtebehoefte van de instelling berekend overeenkomstig artikel 3, vierde lid, vermenigvuldigd met de landelijke factor voor terreinen in eigendom berekend overeenkomstig het zesde lid. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met f 200.

 • 6. De landelijke factor voor terreinen in eigendom wordt berekend volgens de formule: de waarde van terreinen in eigendom van alle instellingen, gedeeld door de som van de ruimtebehoefte van alle instellingen vermenigvuldigd met f 200.

 • 7. Het vereveningsbedrag voor terreinen in eigendom per instelling is gelijk aan de waarde van de normatieve behoefte aan terreinen in eigendom overeenkomstig het vijfde lid, verminderd met de vastgestelde waarde van terreinen in eigendom overeenkomstig het eerste tot en met het vierde lid. Dit vereveningsbedrag kan zowel positief als negatief zijn.

Artikel 5. Verevening schuldresten

 • 1. De waarde van de schuldrest van een instelling is gelijk aan de op 1 januari 1997 nog openstaande, door het Rijk gegarandeerde leenbedragen.

 • 2. Het vereveningsbedrag voor een schuldrest per instelling is gelijk aan de waarde van de schuldrest overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 6. Collectieve last

 • 1. Het saldo ten gevolge van de verevening gebouwen in eigendom is gelijk aan de som van de vereveningsbedragen van alle instellingen, berekend overeenkomstig artikel 3, zesde lid.

 • 2. Het saldo ten gevolge van de verevening schuldresten is gelijk aan de som van de vereveningsbedragen van alle instellingen, berekend overeenkomstig artikel 5.

 • 3. De waarde van de collectieve last is gelijk aan de som van het saldo ten gevolge van de verevening gebouwen in eigendom, berekend overeenkomstig het eerste lid, en het saldo ten gevolge van de verevening schuldresten, berekend overeenkomstig het tweede lid. Deze waarde wordt toegerekend aan elk van de instellingen naar rato van de ruimtebehoefte, berekend overeenkomstig artikel 3, vierde lid.

Artikel 7. Saldo verevening

Het bedrag van de verevening per instelling is gelijk aan de optelsom van de uitkomst van de toepassing van de artikelen 3 tot en met 6. Indien dit saldo positief is, ontvangt de instelling een bedrag, indien dit saldo negatief is, wordt een bedrag door de instelling betaald.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit waardebepaling en verevening.

ARTIKEL II. BESLUIT TERBESCHIKKINGSTELLING BEDRAG WAARBORGFONDS

[Vervallen per 01-12-2005]

Enig artikel

Het bedrag, bedoeld in artikel V van de wet van 29 mei 1997, Stb. 229, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht, bedraagt f 22 mln.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

[Vervallen per 01-12-2005]

Artikel I van dit besluit treedt in werking op 31 december 1998 met dien verstande dat bij koninklijk besluit een inwerkingtreding op een eerder tijdstip kan worden vastgesteld. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal, en gedurende die termijn niet door of namens één of beide Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

Artikel II van dit besluit treedt in werking op 31 december 1997 met dien verstande dat bij koninklijk besluit een inwerkingtreding op een ander tijdstip, gelegen in 1997, kan worden bepaald.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 1997

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven vijftiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage bij het Besluit waardebepaling en verevening

[Vervallen per 01-12-2005]

Bedragen per m2bvo voor gebouwen in eigendom (afgerond)

[Vervallen per 01-12-2005]

Bouwjaar

Bedrag

Permanente bouw:

vanaf 1997

1650,00

 

1996

1630,19

 

1995

1609,27

 

1994

1587,17

 

1993

1563,79

 

1992

1539,06

 

1991

1512,89

 

1990

1485,17

 

1989

1455,79

 

1988

1424,65

 

1987

1391,60

 

1986

1356,53

 

1985

1319,28

 

1984

1279,69

 

1983

1237,59

 

1982

1192,79

 

1981

1145,10

 

1980

1094,29

 

1979

1040,11

 

1978

982,32

 

1977

920,61

 

1976

854,67

 

1975

784,17

 

1974

708,71

 

1973

627,87

 

1972

541,20

 

1971

448,17

 

1970

348,22

 

1969

240,70

 

1968

124,89

 

1967 en ouder

0,00

     

semi-permanente bouw:

Vanaf 1997

1391,60

 

1996

1356,53

 

1995

1319,28

 

1994

1279,69

 

1993

1237,59

 

1992

1192,79

 

1991

1145,10

 

1990

1094,29

 

1989

1040,11

 

1988

982,32

 

1987

920,61

 

1986

854,67

 

1985

784,17

 

1984

708,71

 

1983

627,87

 

1982

541,20

 

1981

448,17

 

1980

348,22

 

1979

240,70

 

1978

124,89

 

1977 en ouder

0,00

     

noodbouw:

Vanaf 1997

920,61

 

1996

854,67

 

1995

784,17

 

1994

708,71

 

1993

627,87

 

1992

541,20

 

1991

448,17

 

1990

348,22

 

1989

240,70

 

1988

124,89

 

1987 en ouder

0,00

Bedragen per m2 terreinen waarvan erfpacht is afgekocht (afgerond)

[Vervallen per 01-12-2005]

Afgekocht tot

bedrag

 

2027 en later

200,00

 

2026

197,60

 

2025

195,06

 

2024

192,38

 

2023

189,55

 

2022

186,55

 

2021

183,38

 

2020

180,02

 

2019

176,46

 

2018

172,68

 

2017

168,68

 

2016

164,43

 

2015

159,91

 

2014

155,11

 

2013

150,01

 

2012

144,58

 

2011

138,80

 

2010

132,64

 

2009

126,07

 

2008

119,07

 

2007

111,59

 

2006

103,60

 

2005

95,05

 

2004

85,90

 

2003

76,11

 

2002

65,60

 

2001

54,32

 

2000

42,21

 

1999

29,18

 

1998

15,14

 

1997 en eerder

0,00

 

Ruimtebehoeftenormen per opleidingscode (in m2bvo)

[Vervallen per 01-12-2005]

Code

Soort

Cluster

Opleidingsnaam

Norm

0010

overig

avo

gemeenschappelijk leerjaar

8,80

0021

overig

avo+vbo

heterogeen

8,80

0030

overig

vbo

algemeen leerjaar

8,80

0035

overig

ivbo

gemeenschappelijk leerjaar

8,80

0036

overig

ivbo

avmb: leerjaren 1 t/m 4

8,80

0100

overig

avo

atheneum

8,80

0200

overig

avo

gymnasium

8,80

0300

overig

avo

havo

8,80

0400

overig

avo

mavo

8,80

0600

overig

avo

lyceum ongedeeld

8,80

1110

overig

ivbo

administratie

8,80

1120

overig

ivbo

verkoop

8,80

1130

overig

ivbo

mode en kleding

8,80

1140

overig

ivbo

uiterlijke verzorging

8,80

1150

overig

ivbo

verzorging

8,80

1202

overig

ivbo

afd. landbouw en nat. omgeving

8,80

1310

overig

ivbo

afd. bouwtechniek

8,80

1311

overig

ivbo

diff. timmeren

8,80

1312

overig

ivbo

diff. metselen

8,80

1314

overig

ivbo

diff. schilderen

8,80

1315

overig

ivbo

diff. stukadoren

8,80

1316

overig

ivbo

diff. meubelmaken

8,80

1317

overig

ivbo

diff. stofferen

8,80

1320

overig

ivbo

afd. mechanische techniek

8,80

1323

overig

ivbo

diff. fijnmetaalbewerken

8,80

1360

overig

ivbo

afd. consumptieve techniek

8,80

1362

overig

ivbo

diff. brood- en banketbakken

8,80

1363

overig

ivbo

diff. koken/serveren

8,80

1364

overig

ivbo

diff. vleesverwerken

8,80

1386

overig

ivbo

afd. ivbo-keramiek (24.3)

8,80

1410

overig

vbo

levensmiddelen technologie

8,80

1420

overig

vbo

landbouw en nat. omgeving

8,80

1640

overig

vbo

administratie

8,80

1650

overig

vbo

verkoop

8,80

1660

overig

vbo

verzorging

8,80

1670

overig

vbo

mode en kleding

8,80

1680

overig

vbo

uiterlijke verzorging

8,80

1800

overig

vbo

handel

8,80

1901

overig

vbo

opleiding sw-vi (24.3)

8,80

1902

overig

vbo

kust-, rijn en binnenvrt (24.3)

8,80

1905

overig

vbo

baggerbedrijf

8,80

1908

overig

vbo

haven-/verv.sch.alg.lj.(24.3)

8,80

1909

overig

vbo

hvs, operationeel havenond.

8,80

1910

overig

vbo

hvs, technisch-adm. Ond.

8,80

2010

overig

vbo

afd. bouwtechniek

8,80

2011

overig

vbo

diff. timmeren

8,80

2012

overig

vbo

diff. metselen

8,80

2014

overig

vbo

diff. schilderen

8,80

2015

overig

vbo

diff. stukadoren

8,80

2016

overig

vbo

diff. meubelmaken

8,80

2017

overig

vbo

diff. stofferen

8,80

2020

overig

vbo

afd. mechanische techniek

8,80

2023

overig

vbo

diff. fijnmetaalbewerken

8,80

2024

overig

vbo

diff. procestechniek

8,80

2026

overig

vbo

diff. constr. Bankwerken

8,80

2030

overig

vbo

afd. elektrotechniek

8,80

2040

overig

vbo

afd. installatietechniek

8,80

2041

overig

vbo

diff. installatietechniek

8,80

2042

overig

vbo

diff. procestechniek

8,80

2050

overig

vbo

afd. motorvoertuigentechniek

8,80

2051

overig

vbo

diff. motorvoertuigentechniek

8,80

2052

overig

vbo

diff. landbouwwerktuigentechniek

8,80

2060

overig

vbo

afd. consumptieve techn.

8,80

2061

overig

Vbo

diff. banketbakken

8,80

2062

overig

vbo

diff. brood- en banketbakken

8,80

2063

overig

vbo

diff. koken/serveren

8,80

2064

overig

vbo

diff. vleesverwerken

8,80

2070

overig

vbo

afd. grafische techniek

8,80

2071

overig

vbo

diff. vormverv.Techniek

8,80

2080

overig

vbo

afd. edelmetaalbewerken(24.3)

8,80

2081

overig

vbo

afd. uurwerkmaken (24.3)

8,80

2082

overig

vbo

afd. dieselmotormontage (24.3)

8,80

2083

overig

vbo

afd. reproduktietekenen

8,80

2085

overig

vbo

kleermaken

8,80

2087

overig

vbo

theoretische technische opleiding

8,80

2098

overig

vbo

fijnmech.techniek en kunststofverw

8,80

5001

mbo-vt

mbo techniek

l bouwkunde

9,41

5002

mbo-vt

mbo techniek

l bouwkunde/praktijk

9,41

5003

mbo-vt

mbo techniek

l m.v.t./carr.techn

13,60

5005

mbo-vt

mbo techniek

l electrotechniek

8,94

5006

mbo-vt

mbo techniek

l electrotechniek/praktijk

8,94

5007

mbo-vt

mbo techniek

l installatietechniek

8,94

5010

mbo-vt

mbo techniek

l werktuigbouwkunde

10,58

5011

mbo-vt

mbo techniek

l werktuigbouwkunde/praktijk

10,58

5015

mbo-vt

mbo techniek

l motorvoertuigentechniek

13,60

5016

mbo-vt

mbo techniek

l motorv.techniek/praktijk

13,60

5020

mbo-vt

mbo techniek

l weg- en waterbouwkunde

9,27

5021

mbo-vt

mbo techniek

l weg- en waterbwk/praktijk

9,27

5022

mbo-vt

mbo techniek

l grond, water, wegenbouw

9,27

5024

mbo-vt

mbo techniek

l geodesie

9,27

5025

mbo-vt

mbo techniek

l landmeetkunde

9,27

5026

mbo-vt

mbo techniek

l landmeetkunde/praktijk

9,27

5030

mbo-vt

mbo techniek

l alg lj.proces en lab. techniek

12,49

5032

mbo-vt

mbo techniek

l procestechniek

9,45

5033

mbo-vt

mbo techniek

l procestechniek/praktijk

9,45

5035

mbo-vt

mbo techniek

l proces.techn.best.techn

9,45

5036

mbo-vt

mbo techniek

l procest.best.techn/praktijk

9,45

5040

mbo-vt

mbo techniek

l medische lab.techniek

12,49

5041

mbo-vt

mbo techniek

l medische lab.techn/praktijk

12,49

5045

mbo-vt

mbo techniek

l chemische lab.techniek

12,49

5046

mbo-vt

mbo techniek

l chemische lab.techn/praktijk

12,49

5050

mbo-vt

mbo techniek

l biologische lab.techniek

12,49

5051

mbo-vt

mbo techniek

l biologische lab.t/praktijk

12,49 (Tr))5055

5056

mbo-vt

mbo techniek

l laboratoriumtechn/praktijk

12,49

5065

mbo-vt

mbo techniek

l stuurman kleine vaart

10,58

5066

mbo-vt

mbo techniek

t stuurm/wrktuigk kl.schepen

10,58

5070

mbo-vt

mbo techniek

l mid. maritiem officier

10,58

5071

mbo-vt

mbo techniek

l mid. maritiem off./praktijk

10,58

5072

mbo-vt

mbo techniek

l maritiem off. zeevaart

10,58

5075

mbo-vt

mbo techniek

l zeevisvaart sw5

10,58

5076

mbo-vt

mbo techniek

l stuurm/wrktgk zeevisv sw4

10,58

5077

mbo-vt

mbo techniek

l stuurm/wrktgk zeevisv sw5

10,58

5080

mbo-vt

mbo techniek

l stuurm. zeevisvaart

10,58

5085

mbo-vt

mbo techniek

l binnenvaart

10,58

5086

mbo-vt

mbo techniek

l binnenvaart/praktijk

10,58

5087

mbo-vt

mbo techniek

l aank.schipper eur.bin.

10,58

5090

mbo-vt

mbo techniek

l baggerbedrijf

10,58

5091

mbo-vt

mbo techniek

l baggerbedrijf/praktijk

10,58

5092

mbo-vt

mbo techniek

l baggeraar-machinist

10,58

5094

mbo-vt

mbo techniek

l baggeraar-stuurman

10,58

5096

mbo-vt

mbo techniek

l baggeraar

10,58

5100

mbo-vt

mbo techniek

l haven-vervoersbedr

10,58

5101

mbo-vt

mbo techniek

l haven-vervoersbedr/praktijk

10,58

5102

mbo-vt

mbo techniek

l haven en vervoer

10,58

5105

mbo-vt

mbo techniek

l scheepswerktuigkundige

10,58

5110

mbo-vt

mbo techniek

l scheepswerktk. kleine vaart

10,58

5115

mbo-vt

mbo techniek

l scheepswerktk. zeevisvaart

10,58

5116

mbo-vt

mbo techniek

l scheepsbouw

10,58

5120

mbo-vt

mbo techniek

l alg.operationele t.

10,58

5121

mbo-vt

mbo techniek

l alg.operationele t./Praktijk

10,58

5122

mbo-vt

mbo techniek

l operationele techniek

10,58

5130

mbo-vt

mbo techniek

l fijnmechanische techniek

13,64

5131

mbo-vt

mbo techniek

l fijnmechanische t./Praktijk

13,64

5132

mbo-vt

mbo techniek

l vormgeven

10,93

5135

mbo-vt

mbo techniek

l grafische techniek

10,93

5136

mbo-vt

mbo techniek

l grafische technk/praktijk

10,93

5137

mbo-vt

mbo techniek

l bedrijfsvoeren

13,60

5138

mbo-vt

mbo techniek

l bedrijfsvoeren/praktijk

13,60

5140

mbo-vt

mbo techniek

l reproductietekenen

10,93

5141

mbo-vt

mbo techniek

l reproductieteken/praktijk

10,93

5145

mbo-vt

mbo techniek

l optiek

8,75

5146

mbo-vt

mbo techniek

l optiek/praktijk

8,75

5150

mbo-vt

mbo techniek

l uurwerktechniek

11,26

5151

mbo-vt

mbo techniek

l uurwerktechniek/praktijk

11,26

5155

mbo-vt

mbo techniek

l metaalkunde

10,58

5156

mbo-vt

mbo techniek

l metaalkunde/praktijk

10,58

5157

mbo-vt

mbo techniek

l research/instrumentmaker laser

17,61

5160

mbo-vt

mbo techniek

l glasinstrumentmaker

17,61

5162

mbo-vt

mbo techniek

l research-instrumentm glas

17,61

5165

mbo-vt

mbo techniek

l instrumentmaken

17,61

5167

mbo-vt

mbo techniek

l research-instrument optiek

17,61

5170

mbo-vt

mbo techniek

l optisch glasslijpen

17,61

5172

mbo-vt

mbo techniek

l research-instrument metaal

17,61

5175

mbo-vt

mbo techniek

l goudsmeden

11,41

5176

mbo-vt

mbo techniek

l goudsmeden/praktijk

11,41

5177

mbo-vt

mbo techniek

l juwelier

10,79

5180

mbo-vt

mbo techniek

l zilversmeden

11,41

5181

mbo-vt

mbo techniek

l zilversmeden/praktijk

11,41

5185

mbo-vt

mbo techniek

l graveren

10,90

5186

mbo-vt

mbo techniek

l graveren/praktijk

10,90

5190

mbo-vt

mbo techniek

l juwelier/juwelier-goudsmid

10,79

5191

mbo-vt

mbo techniek

l jwlr/jwlr-goudsmid/prakt.

10,79

5192

mbo-vt

mbo techniek

l alg. 1e leerjaar vakafd. es

10,79

5195

mbo-vt

mbo techniek

l complete woninginrichting

9,41

5196

mbo-vt

mbo techniek

l compl. woninginr./praktijk

9,41

5200

mbo-vt

mbo techniek

l machinale timmerfabricage

9,41

5201

mbo-vt

mbo techniek

l mach.timmerfabr./praktijk

9,41

5204

mbo-vt

mbo techniek

l alg. 1e leerjaar vakafd. hw

9,41

5205

mbo-vt

mbo techniek

l meubelmaker

9,41

5206

mbo-vt

mbo techniek

l meubelmaker/praktijk

9,41

5210

mbo-vt

mbo techniek

l meubelfabricage

9,41

5211

mbo-vt

mbo techniek

l meubelfabricage/praktijk

9,41

5215

mbo-vt

mbo techniek

l meubelstofferen

9,41

5216

mbo-vt

mbo techniek

l meubelstofferen/praktijk

9,41

5220

mbo-vt

mbo techniek

l woningstofferen

9,41

5221

mbo-vt

mbo techniek

l woningstofferen/praktijk

9,41

5225

mbo-vt

mbo techniek

l houthandel

9,41

5226

mbo-vt

mbo techniek

l houthandel/praktijk

9,41

5230

mbo-vt

mbo techniek

l bescherm en afwerkingstechn.

9,41

5231

mbo-vt

mbo techniek

l bescherm en afw.t./Prakt.

9,41

5235

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuigtechniek

13,60

5236

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuigtechniek/praktijk

13,60

5240

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuiginstr.t.

13,60

5241

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuiginstr.t./praktijk

13,60

5245

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuigelectr.t.

13,60

5246

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuigelectr.t./praktijk

13,60

5250

mbo-vt

mbo techniek

l avionicatechniek

13,60

5251

mbo-vt

mbo techniek

l avionicatechniek/praktijk

13,60

5252

mbo-vt

mbo techniek

l ondernemer maatkledingbedr

9,86

5255

mbo-vt

mbo techniek

l mode en kleding

9,86

5256

mbo-vt

mbo techniek

l mode en kleding/praktijk

9,86

5257

mbo-vt

mbo techniek

l middenkader conf.Indus

9,86

5260

mbo-vt

mbo techniek

l machinisten en aannemers

14,11

5261

mbo-vt

mbo techniek

l machin. & aannemers/prk

14,11

5265

mbo-vt

mbo techniek

l brood- en banketbakken

12,36

5266

mbo-vt

mbo techniek

l brood- en banketb./Prakt.

12,36

5267

mbo-vt

mbo techniek

l ondern m. & K.bakkersbdr

12,36

5270

mbo-vt

mbo techniek

l bedrijfsmanagement motorvrt.

13,60

5271

mbo-vt

mbo techniek

l bedrijfsm.motorvrt/praktijk

13,60

5275

mbo-vt

mbo techniek

l reclame-presentatietechniek

10,93

5276

mbo-vt

mbo techniek

l recl.-en pres.techn/praktijk

10,93

5277

mbo-vt

mbo techniek

l fotonica

8,75

5279

mbo-vt

mbo techniek

l technische informatica

8,94

5281

mbo-vt

mbo techniek

l petroleum- en gasond.tchnk

9,45

5285

mbo-vt

mbo techniek

l breed vakman maatkle

9,86

5287

mbo-vt

mbo techniek

l gem.Ljr. mode en kleding

9,86

5301

mbo-vt

mbo techniek

l vliegt.techn.mechan.

13,60

5303

mbo-vt

mbo techniek

l vliegt.techn.avionica

13,60

5305

mbo-vt

mbo techniek

l vliegt.electr.technic

13,60

5307

mbo-vt

mbo techniek

l vliegtuigbouwkunde

13,60

5309

mbo-vt

mbo techniek

l luchtvaartdienstverle

13,60

5311

mbo-vt

mbo techniek

l luchtvaartlogistiek

13,60

5501

mbo-vt

mbo techniek

k timmeren

11,05

5505

mbo-vt

mbo techniek

k metselen

11,05

5510

mbo-vt

mbo techniek

k electrotechniek

10,43

5515

mbo-vt

mbo techniek

k metaalbewerking

12,49

5520

mbo-vt

mbo techniek

k installatietechniek

12,49

5524

mbo-vt

mbo techniek

k motorvoert. en carros.tchnk

15,80

5525

mbo-vt

mbo techniek

k motorvoertuigentechniek

15,80

5526

mbo-vt

mbo techniek

k schilderen (kernafdeling)

11,05

5530

mbo-vt

mbo techniek

k schilderen (vakafdeling)

11,05

5532

mbo-vt

mbo techniek

t alg 1e j proces-lab

14,75

5534

mbo-vt

mbo techniek

t biologisch lab.techni

14,75

5535

mbo-vt

mbo techniek

k procestechniek

10,95

5540

mbo-vt

mbo techniek

k medische lab.tech.

14,75

5541

mbo-vt

mbo techniek

k medische lab.tech./praktijk

14,75

5542

mbo-vt

mbo techniek

t medische lab.tech.

14,75

5543

mbo-vt

Mbo techniek

t medische lab.tech./praktijk

14,75

5545

mbo-vt

mbo techniek

k chemische lab techn

14,75

5546

mbo-vt

mbo techniek

k chemische lab techn/praktijk

14,75

5547

mbo-vt

mbo techniek

t chemische lab techn

14,75

5548

mbo-vt

mbo techniek

t chemische lab techn/praktijk

14,75

5550

mbo-vt

mbo techniek

k biologische lab. techn.

14,75

5551

mbo-vt

mbo techniek

k biologische lab. tech/prakt.

14,75

5552

mbo-vt

mbo techniek

t biologische lab. techn.

14,75

5553

mbo-vt

mbo techniek

t biologische lab. tech/prakt.

14,75

5555

mbo-vt

mbo techniek

k laboratoriumtechniek

14,75

5556

mbo-vt

mbo techniek

k laboratoriumtechn./praktijk

14,75

5565

mbo-vt

mbo techniek

k scheepstechnicus

12,49

5570

mbo-vt

mbo techniek

k zeevisvaart sw6

12,49

5571

mbo-vt

mbo techniek

k stuurm/wrktgk zeevisv sw6

12,49

5575

mbo-vt

mbo techniek

k schipper-machinist

12,49

5576

mbo-vt

mbo techniek

k bakschipper-dekknecht

12,49

5577

mbo-vt

mbo techniek

k matroos rijn- en binn

12,49

5578

mbo-vt

mbo techniek

k haven en vervoer

12,49

5580

mbo-vt

mbo techniek

k grafische techniek

13,45

5582

mbo-vt

mbo techniek

k operationele techniek

10,43

5585

mbo-vt

mbo techniek

k fijnhoutbewerken

11,05

5587

mbo-vt

mbo techniek

k produktiemedewerker g

10,43

5590

mbo-vt

mbo techniek

k brood- en banketbakken

14,77

5595

mbo-vt

mbo techniek

k toegepaste vormgeving

13,45

5596

mbo-vt

mbo techniek

k werktuigbouwkunde

12,49

5598

mbo-vt

mbo techniek

k assistent optiek

11,05

5599

mbo-vt

mbo techniek

k bescherm.- en afwerk.tchnk

12,49

5601

mbo-vt

mbo techniek

k vakman maatkledingbe

10,43

5602

mbo-vt

mbo techniek

k uitvoerend mwk conf.indust

10,43

5603

mbo-vt

mbo techniek

k gem. leerj. mode en kleding

10,43

5607

mbo-vt

mbo techniek

k u.mwk amb. brood- en banket

14,77

5611

mbo-vt

mbo techniek

k vliegtuigonderhoudsm

15,80

5635

mbo-vt

mbo overig

l verv. m.v.t.

13,60

5636

mbo-vt

mbo overig

l verv. m.v.t./praktijk

13,60

5640

mbo-vt

mbo exp

l techn computerkunde

8,94

5641

mbo-vt

mbo exp

l techn computerkunde/praktijk

8,94

5645

mbo-vt

mbo exp

l techn informatica

8,94

5646

mbo-vt

mbo exp

l techn informatica/praktijk

8,94

5651

mbo-vt

mbo exp

l fotonica

8,75

5652

mbo-vt

mbo exp

l fotonica/praktijk

8,75

5655

mbo-vt

mbo exp

l materiaaltechnologie

10,58

5656

mbo-vt

mbo exp

l materiaaltechnolog./praktijk

10,58

6501

mbo-vt

mbo economie

l alg. 1e j lange opl

6,66

6502

mbo-vt

mbo economie

l economisch-juridisch

6,66

6505

mbo-vt

mbo economie

l bestuur

6,66

6510

mbo-vt

mbo economie

l commercie

6,66

6511

mbo-vt

mbo economie

l commerciele dienstverlening

6,66

6515

mbo-vt

mbo economie

l secretariaat

6,66

6520

mbo-vt

mbo economie

l bedrijfsadministratie

6,66

6525

mbo-vt

mbo econ exp

L logistiek

6,66

6526

mbo-vt

mbo economie

l vrije richting

6,66

6530

mbo-vt

mbo economie

l groothandel

7,90

6535

mbo-vt

mbo economie

l branchehandel

7,90

6536

mbo-vt

mbo economie

l detailhandel

7,90

6540

mbo-vt

mbo economie

l algemene handel

7,90

6541

mbo-vt

mbo economie

l commerciele dienstverlening

6,66

6542

mbo-vt

mbo economie

l toerisme-recreatie ii

8,75

6546

mbo-vt

mbo economie

l toerisme-recreatie i

8,75

6547

mbo-vt

mbo economie

l mb toerist- en recr. Ondw

8,75

6550

mbo-vt

mbo economie

l horeca

11,84

6551

mbo-vt

mbo economie

l horeca stage

11,84

6552

mbo-vt

mbo economie

l manager horeca ondernemer

11,84

6555

mbo-vt

mbo economie

l slagerij-vleessectr

11,84

6556

mbo-vt

mbo economie

l slagerij-en vlees stage

11,84

6560

mbo-vt

mbo economie

l levensmiddelenhndl

7,90

6565

mbo-vt

mbo economie

l textielhandel

13,78

6566

mbo-vt

mbo economie

l ond. textiel & middenk.fnk

13,78

6570

mbo-vt

mbo economie

k administratie

6,95

6571

mbo-vt

mbo economie

k bedrijfsadministratie

6,95

6572

mbo-vt

mbo economie

k secretariaat

6,95

6573

mbo-vt

mbo economie

k gem.ljr. admin.opl.

6,95

6575

mbo-vt

mbo economie

k detailhandel

8,26

6580

mbo-vt

mbo economie

k horeca

12,07

6581

mbo-vt

mbo economie

k basiskok

12,07

6582

mbo-vt

mbo economie

k gastheer en gastvrouw

12,07

6583

mbo-vt

mbo economie

k horecamedewerker

12,07

7501

mbo-vt

mbo dgo

l sociale arbeid

6,81

7505

mbo-vt

mbo dgo

l agogisch werk

7,57

7506

mbo-vt

mbo dgo

l gem.ljr. soc.beroepen

6,81

7510

mbo-vt

mbo dgo

l act.begeleiding

7,92

7514

mbo-vt

mbo dgo

l sociaal-pedagogisch werker

7,57

7515

mbo-vt

mbo dgo

l verzorging

8,01

7516

mbo-vt

mbo dgo

l sociaal-juridische dienstv.

6,81

7517

mbo-vt

Mbo dgo

l sociaal-cultureel werker

6,81

7520

mbo-vt

mbo dgo

l mode en kleding

9,86

7521

mbo-vt

mbo dgo

l apothekersassistent

9,39

7525

mbo-vt

mbo dgo

l assisterende beroepen

9,39

7526

mbo-vt

mbo dgo

l doktersassistent

9,39

7527

mbo-vt

mbo dgo

l tandartsassistent

9,39

7530

mbo-vt

mbo dgo

l uiterlijke verzorging

8,83

7531

mbo-vt

mbo dgo

l haarverzorging

8,83

7532

mbo-vt

mbo dgo

l schoonheidsverzorging

8,83

7535

mbo-vt

mbo dgo

l civiel-consumpt. Td

9,37

7536

mbo-vt

mbo dgo

l voetverzorging

8,83

7540

mbo-vt

mbo dgo

l sport en bewegen

20,94

7545

mbo-vt

mbo dgo

l verpleging

7,99

7551

mbo-vt

mbo dgo

k verzorging

8,89

7555

mbo-vt

mbo dgo

k uiterlijke verzorging

9,96

7556

mbo-vt

mbo dgo

k haarverzorging

9,96

7560

mbo-vt

mbo dgo

k instellingskeuken

10,48

7561

mbo-vt

mbo dgo

l facilitaire dienstver

9,37

7563

mbo-vt

mbo dgo

k facilitaire dienstver

10,48

7902

mbo-vt

mbo overig

k orient. En schak.Progr

12,49

7920

mbo-vt

mbo overig

l vhbo

8,54

7925

mbo-vt

mbo overig

l havo-mbo

8,54

7930

mbo-vt

mbo agrarisch

l algemeen/alle leerjaren

12,49

7931

mbo-vt

mbo agrarisch

l bloemschikken

12,49

7932

mbo-vt

mbo agrarisch

l levensmiddelentechnologie

12,49

7936

mbo-vt

mbo agrarisch

l veehouderij

12,49

7937

mbo-vt

mbo agrarisch

t veehouderij

12,49

7938

mbo-vt

mbo agrarisch

k veehouderij

12,49

7939

mbo-vt

mbo agrarisch

k overig

12,49

7940

mbo-vt

mbo agrarisch

k bloemschikken

12,49

7941

mbo-vt

mbo agrarisch

deeltijd opleidingen

12,49

8000

mbo-vt

experiment

t electrotechniek

10,43

8005

mbo-vt

experiment

t werktuigbouwkunde

12,49

8040

mbo-vt

experiment

t uitv.Horeca ondern

12,07

8050

mbo-vt

experiment

l transport en logistiek

10,58

8061

mbo-dt

mbo deeltijd

dt mto

0,50

8062

mbo-dt

mbo deeltijd

dt mlo

0,50

8063

meao-dt

mbo deeltijd

dt meao

0,50

8064

mbo-dt

mbo deeltijd

dt mdgo

0,50

8070

vavo

vavo

vavo

1,51

8080

vorm

vormingswerk

vormingswerk

4,00

9001

bbo

bbo techniek

techniek (tn)

4,40

9002

bbo

bbo techniek

carosserie en wagenbouw (cw)

4,40

9003

bbo

bbo techniek

wegen waterbouw (ww)

4,40

9004

bbo

bbo techniek

proces- en labtechn. (pl)

4,40

9005

bbo

bbo techniek

nautische beroepen (nb)

4,40

9006

bbo

bbo techniek

fijnmechanische techniek (fmt)

4,40

9007

bbo

bbo techniek

grafische techniek (gt)

4,40

9008

bbo

bbo techniek

fijne techniek (ft)

4,40

9009

bbo

bbo techniek

instrument techniek (it)

4,40

9010

bbo

bbo techniek

edelsmeden (ed)

4,40

9011

bbo

bbo techniek

houtbew./Woninginr. (Hw)

4,40

9012

bbo

bbo techniek

beschermings-/afwerkingtech. (Bat)

4,40

9013

bbo

bbo techniek

vliegtuigtechniek (vt)

4,40

9014

bbo

bbo techniek

mode en kleding (mk)

4,40

9015

bbo

bbo techniek

wegenbouwmachinisten (wbm)

4,40

9016

bbo

bbo techniek

brood- en banketbakken (bb)

4,40

9017

bbo

bbo techniek

textieltechniek (tt)

4,40

9018

bbo

bbo techniek

wegvervoer (wv)

4,40

9019

bbo

bbo techniek

schoentechniek (st)

4,40

9020

bbo

bbo economie

administratie (ad)

2,80

9021

bbo

bbo economie

handel (hd)

2,80

9022

bbo

bbo economie

horeca (hc)

4,40

9023

bbo

bbo economie

slagerij en vleessector (sevs)

4,40

9024

bbo

bbo economie

beveiliging (bv)

2,80

9025

bbo

bbo dgo

dienstverl./gezondheidszorg (dgo)

3,60

9026

bbo

bbo dgo

ass. beroepen in de gz (abg)

3,60

9027

bbo

bbo dgo

uiterlijke verzorging (uv)

3,60

9028

bbo

bbo agrarisch

bloemschikken

3,60

9029

bbo

bbo agrarisch

overig

3,60

Terug naar begin van de pagina