Garantieregeling Vereenvoudiging Londo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 05-07-1997 t/m 30-12-2004

Garantieregeling Vereenvoudiging Londo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 95, van de Wet op het basisonderwijs en 92, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs:

Gelet op artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Staatsblad 403;

Besluit:

Artikel 1. Hogerstelling vergoedingsbedrag voor aangewezen groep van scholen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bevoegde gezagsorganen van scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op basis van de gegevens op de peildatum 1 oktober 1996 na toepassing van de gewenningsregeling als bedoeld in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Staatsblad 1996, 403, er in de jaren 1998 en 1999 meer dan 5% in rijksvergoeding op achteruit gaan als gevolg van de invoering van het vereenvoudigde bekostigingsstelsel, ontvangen een aanvullende vergoeding.

Artikel 2. Bepaling aanvullende vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Bepaling aanvullende vergoeding

  • voor 1998: Ga = (0,95 * Lo) - Ln - (0,666 * Gw)

  • voor 1999: Ga = (0,95 * Lo) - Ln - (0,333 * Gw)

   Waarbij geldt:

 • 2 De rijksvergoeding voor de kosten van de materiële instandhouding waarop voor het jaar 1997 aanspraak zou bestaan op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de op die wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, zoals deze wetten en besluiten luidden op 31 december 1996, berekend overeenkomstig artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb. 1996, 403. Dit is Londo-oud (Lo).

 • 3 De rijksvergoeding voor de kosten van de materiële instandhouding waarop voor het jaar 1997 aanspraak bestaat, berekend overeenkomstig het gestelde in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb 1996,403. Dit is Londo-nieuw (Ln).

 • 4 Het gewenningsbedrag voor het jaar 1997 berekend volgens de gewenningsregeling, als bedoeld in artikel V van de Wet van 4 juli 1996, Stb.1996, 403. Dit is het gewenningsbedrag (Gw = Lo - Ln)

 • 5 Als Ga kleiner is dan o, dan wordt er geen aanvullende vergoeding verstrekt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Garantieregeling Vereenvoudiging Londo.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven