Vaststelling premiepercentage AWf per 1 juli 1997

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-07-1997 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage AWf per 1 juli 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 124 van de Werkloos-heidswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen van 18 juni 1997 om per 1 juli 1997 niet over te gaan tot wijziging van het premiepercentage, bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet.

Dit percentage wordt voor alle takken van beroep of bedrijf vastgesteld op 5,0.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Van het loon is 2,50% verschuldigd door de werknemer en, rekening houdend met de franchise als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 5,75% door de werkgever.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

’s-Gravenhage, 26 juni 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Naar boven