Besluit prestatienormering huursubsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-03-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van 25 juni 1997 tot het stellen van regels met betrekking tot de beheersing van de huurlasten en huursubsidie-uitgaven in het kader van de Huursubsidiewet (Besluit prestatienormering huursubsidie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 maart 1997, nr. MJZ 97090778, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, 39, tweede en derde lid, en 44, tweede lid, van de Huursubsidiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1997, nr. W08.97.0144) Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1997, nr. MJZ 97110346, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1997, met uitzondering van de artikelen 3 en 4, die in werking treden met ingang van 1 juli 1998.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd wordt uitgegeven op of na 1 juli 1997, werkt artikel 2 terug tot en met 1 juli 1997.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit prestatienormering huursubsidie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven eerste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina