Examenreglement brandweerchauffeur 1997

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 09-02-2023.
Geldend van 31-03-2005 t/m 30-09-2010

Examenreglement brandweerchauffeur 1997

De Minister van Binnenlandse Zaken

Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de opleiding:

de opleiding brandweerchauffeur, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 3, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

b. de module:

elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

c. het module-examen:

elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

d. het studiepunt:

de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

e. de vrijstelling:

een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, onder a, van de Brandweerwet 1985, op grond van artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De opleiding bestaat uit drie modules:

 • a. brandweerchauffeur (verplichte module);

 • b. rijvaardigheid-licht (keuze-module);

 • c. rijvaardigheid-zwaar (keuze-module).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De module brandweerchauffeur omvat vijf studiepunten.

 • 2 De module rijvaardigheid-licht omvat drie studiepunten.

 • 3 De module rijvaardigheid-zwaar omvat drie studiepunten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot het module-examen rijvaardigheid-licht wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

 • a. ten minste het geldig rijbewijs in de categorie B, en

 • b. het certificaat van of de vrijstelling voor de module brandweerchauffeur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot het module-examen rijvaardigheid-zwaar wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

 • a. ten minste het geldig rijbewijs in de categorie C, of D, of beide, en

 • b. het certificaat van of de vrijstelling voor de module brandweerchauffeur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen brandweerchauffeur bestaat uit een schriftelijk deel.

 • 2 Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen, het uitwerken van opdrachten, of een combinatie daarvan over de onderwerpen, genoemd in deel A van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen brandweerchauffeur is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen rijvaardigheid-licht bestaat uit een praktisch deel.

 • 2 Het praktisch deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel C van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage, met een brandweervoertuig met een toegestane maximum massa tot en met 3500 kilogram.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen rijvaardigheid-licht is gelijk aan het afgeronde cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen rijvaardigheid-zwaar bestaat uit een praktisch deel.

 • 2 Het praktisch deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen, genoemd in deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage, met een brandweervoertuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kilogram, indien de kandidaat in het bezit is van een rijbewijs C, of met een brandweervoertuig ingericht voor het vervoer van méér dan acht personen exclusief de bestuurder, indien de kandidaat in het bezit is van een rijbewijs D.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen rijvaardigheid-zwaar is gelijk aan het afgeronde cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Overeenkomstig artikel 9, vijfde lid, van het Algemeen brandweerexamenreglement 1994, wordt het diploma brandweerchauffeur afgegeven, indien de kandidaat in het bezit is van certificaten van of vrijstellingen voor de in artikel 2 genoemde verplichte module en één of meer van de in artikel 2 genoemde keuze-modules.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan de kandidaat die in het bezit is van de certificaten van de modulen verkeerswetgeving en brandweervoertuig, als bedoeld in artikel 2, onder a en b, zoals dat luidde op 31 december 2004, wordt tot uiterlijk 1 augustus 2006 vrijstelling verleend voor het module-examen brandweerchauffeur.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als het Examenreglement brandweerchauffeur 1997.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Bijlage bij artikel 6 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deel A, examenprogramma module brandweerchauffeur

OPLEIDING: brandweerchauffeur

       

MODULE: brandweerchauffeur

       

No. leerdoel

Inhoud

Gedragsniveau

Weegfactor

De Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Voertuigreglement en de Brancherichtlijn Optische- en Geluidssignalen (brancherichtlijn) kennen.

1.

De strekking van voor de brandweer relevante artikelen uit de Wegenverkeerswet kunnen weergeven.

i

1

2.

De strekking van brandweerspecifieke artikelen uit het RVV 1990 kunnen weergeven.

i

1

3.

De strekking van brandweerspecifieke artikelen uit het Voertuigreglement kunnen weergeven.

I

1

4.

De verantwoordelijkheid van de brandweerchauffeur in het verkeer in relatie tot brandweerspecifieke regels in het RVV 1990 samenvattend kunnen weergeven.

i

3

5.

De strekking van de brancherichtlijn kunnen weergeven.

I

3

       

Juridische aspecten van het gebruiken van een brandweervoertuig met/zonder optische- en geluidssignalen kennen.

6.

De voorgeschreven optische en geluidssignalen kennen en inzicht hebben in het gebruik van de signalen en het gedrag van de brandweerchauffeur en andere weggebruikers.

i+k3

3

7.

De vrijstellingen bij het al dan niet gebruiken van optische en geluidssignalen kunnen opnoemen.

k3

3

       

Inzicht in het verkeer hebben

8.

Inzicht hebben in de dringendheid van een taak en afstemming van het rijgedrag op deze taak.

i

3

9.

Inzicht hebben in de volgende begrippen in relatie tot de dringende taak:

 • waarnemingscyclus;

 • reactietijd;

 • snelheid en vertraging;

 • stopafstand.

i

2

       

Optreden in geval van een verkeersongeval

10.

Samenhangend weergeven van de handelwijze in geval van een verkeersongeval waarbij het brandweervoertuig zelf betrokken is.

i+k3

1

       

Het rijden in gesloten verband

11.

Weergeven hoe er gereden moet worden in gesloten verband.

k2

1

       

Beschrijven van het brandweervoertuig

12.

Het herkennen van de verschillende soorten voertuigen.

k2

1

       

Toepassen Arbeidsomstandighedenwet

13.

Inzicht hebben in maatregelen met betrekking tot actieve en passieve veiligheid van het brandweervoertuig in relatie tot arbeidsomstandigheden.

i

2

       

Voertuigadministratie voeren

14.

Beschrijven van de hulpmiddelen die de chauffeur ter beschikking staan voor het voeren van de voertuigadministratie.

k3

1

       

Optreden in besmet gebied

15.

Preventieve maatregelen kunnen noemen die getroffen moeten worden bij optreden in besmet gebied en de repressieve nazorg na optreden in besmet gebied.

k3

1

       

Bergen van het voertuig

16.

Inzicht hebben in de relatie tussen het rijden op onverhard terrein en de berging van het voertuig.

i

1

17.

Inzicht hebben in de handelingen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de lichte berging van het voertuig.

i

1

Bijlage bij artikel 7 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

[Vervallen per 31-03-2005]

Bijlage bij artikel 8 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deel C, examenprogramma module rijvaardigheid-licht

OPLEIDING: brandweerchauffeur

MODULE: rijvaardigheid-licht

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Inzicht hebben in het verkeer en het rijden in een brandweervoertuig

1.

Uitvoeren van handelingen die blijk geven van verkeersinzicht en rijvaardigheid inzake:

 • -

  rijden met een handgeschakeld voertuig of automaat;

 • -

  kijktechniek;

 • -

  remtechniek;

 • -

  botsvermijdingstechniek;

 • -

  snelheidsremmende verkeersmaatregelen

i+m2

3

Toepassen van optische en geluidssignalen

2.

Inzicht hebben in het gebruik van optische en geluidssignalen en dit inzicht in de praktijk brengen.

t+m2

3

Uitvoeren van voertuigtechnische handelingen

3.

Toepassen van de te treffen maatregelen voor, tijdens en na de rit, in verband met de rijtechnische en verkeersveilige staat van het voertuig.

t

2

Bijlage bij artikel 9 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deel D, examenprogramma module rijvaardigheid-zwaar

OPLEIDING: brandweerchauffeur

MODULE: rijvaardigheid-zwaar

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Inzicht hebben in het verkeer en het rijden in een brandweervoertuig

1.

Uitvoeren van handelingen die blijk geven van verkeersinzicht en rijvaardigheid inzake:

 • -

  rijden met een handgeschakeld voertuig en/of automaat;

 • -

  kijktechniek;

 • -

  remtechniek;

 • -

  botsvermijdingstechniek;

 • -

  snelheidsremmende verkeersmaatregelen.

i+m2

3

Toepassen van optische en geluidssignalen

2.

Inzicht hebben in het gebruik van optische en geluidssignalen en dit inzicht in de praktijk brengen.

t+m2

3

Uitvoeren van voertuigtechnische handelingen

3.

Toepassen van de te treffen maatregelen voor, tijdens en na de rit, in verband met de rijtechnische en verkeersveilige staat van het voertuig.

t

2

Deel E betekenis van de codes

Code Betekenis

kennis

k2

kunnen herkennen

k3

uit het hoofd kunnen noemen

i

inzicht

 
 • -

  kunnen noemen van consequenties/gevolgen

 • -

  kunnen formuleren in eigen woorden

t

toepassen

 

kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken

motorische vaardigheden

m2

bedreven zijn in bepaalde motorische/zintuigelijke vaardigheden

Deze bijlage behoort bij het Examenreglement brandweerchauffeur 1997.

Naar boven