Besluit energie-efficiëntienormen koel- en vriesapparatuur

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 04-09-1999 t/m 30-06-2010

Besluit van 20 juni 1997, houdende regels betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (Besluit energie-efficiëntienormen koel- en vriesapparatuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 28 november 1996, nr. 96075293 WJA/W;

Gelet op richtlijn nr. 96/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 september 1996 betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (PbEG L 236) en de artikelen 2, 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1997, nr. W10.96.0566);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 17 juni 1997, nr. 97036635 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn: richtlijn nr. 96/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 september 1996 betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (PbEG L 236);

 • b. koel- en vriesapparatuur: nieuwe huishoudelijke koelkasten, bewaarruimten voor bevroren levensmiddelen, diepvriezers en combinaties daarvan, zoals omschreven in bijlage I van de richtlijn, die op het elektrische net kunnen worden aangesloten;

 • c. leverancier: de fabrikant, zijn gemachtigde gevestigd in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is en degene die de desbetreffende apparatuur in die gebieden in de handel brengt;

 • d. CE-markering: de markering, bedoeld in bijlage III van de richtlijn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • a. koel- en vriesapparatuur die ook kan werken op andere energiebronnen dan het elektrische net;

 • b. koel- en vriesapparatuur waarvan de werking op het absorptieprincipe is gebaseerd;

 • c. koel- en vriesapparatuur die volgens bijzondere specificaties wordt vervaardigd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De fabrikant van koel- en vriesapparatuur:

  • a. brengt op ieder door hem vervaardigd apparaat de CE-markering aan;

  • b. stelt een schriftelijke verklaring van overeenstemming op als bedoeld in bijlage II, punt 1, van de richtlijn;

  • c. stelt technische documentatie samen als bedoeld in bijlage II, punten 3 en 4, van de richtlijn en draagt zorg voor de juistheid van die documentatie.

 • 2 De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op de koel- en vriesapparatuur en, in voorkomend geval, op de verpakking aangebracht. Op apparaten, verpakkingen, gebruiksaanwijzingen of andere documenten mogen andere markeringen worden aangebracht, mits daardoor de zichtbaarheid en leesbaarheid van de CE-markering niet wordt verminderd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De leverancier van koel- en vriesapparatuur houdt de schriftelijke verklaring van overeenstemming en de technische documentatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en c, beschikbaar voor inspectiedoeleinden gedurende ten minste drie jaar na vervaardiging van het desbetreffende type van het desbetreffende apparaat.

 • 2 Zodra aan de op grond van het eerste lid op de leverancier rustende verplichting is voldaan door een van degenen, die ingevolge artikel 1, onder c, als zodanig wordt beschouwd, is de verplichting van de anderen opgeheven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Koel- en vriesapparatuur die van een CE-markering is voorzien wordt vermoed te voldoen aan de bij dit besluit gestelde eisen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Het is de leverancier verboden koel- en vriesapparatuur in de handel te brengen:

  • a. die niet voldoet aan de in bijlage I van de richtlijn gestelde eisen met betrekking tot het ten hoogste toegelaten elektriciteitsverbruik;

  • b. die niet is voorzien van een CE-markering die voldoet aan de in artikel 3, tweede lid, gestelde eisen.

 • 2 Het is de leverancier verboden koel- en vriesapparatuur in de handel te brengen waarop markeringen zijn aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent de betekenis en de grafische vorm van de CE-markering.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Indien Onze Minister van oordeel is dat een CE-markering ten onrechte op koel- en vriesapparatuur is aangebracht, neemt hij de nodige maatregelen om die apparatuur uit de handel te nemen.

 • 2 Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen onmiddellijk onder opgave van redenen in kennis van maatregelen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De leverancier verleent alle noodzakelijke medewerking aan maatregelen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Voor zover in dit besluit wordt verwezen naar de richtlijn of een daarbij behorende bijlage treedt voor de toepassing van de desbetreffende bepaling een wijziging van de richtlijn of een daarbij behorende bijlage in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

 • 2 Onze Minister van Economische Zaken doet mededeling van een wijziging als bedoeld in het eerste lid in de Staatscourant.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 september 1999.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit energie-efficiëntienormen koel- en vriesapparatuur.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juni 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven