Wet tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-1999.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.

Anloo

Beilen

Borger

Coevorden

Dalen

Diever

Dwingeloo

Eelde

Emmen

Gasselte

Gieten

Havelte

Meppel

Norg

Nijeveen

Odoorn

Oosterhesselen

Peize

Roden

Rolde

Ruinen

Ruinerwold

Schoonebeek

Sleen

Smilde

Vledder

Vries

Westerbork

De Wijk

Zuidlaren

Zuidwolde

Zweeloo

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.

  Aa en Hunze

  Borger-Odoorn

  Coevorden

  Emmen

  Meppel

  Middenveld

  Noordenveld

  Westerveld

  De Wolden

  Zuidlaren

 • 2 In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

  Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

  nieuwe gemeente

  bestaande uit de op te heffen gemeenten

  Aa en Hunze

  Anloo Gasselte Gieten Rolde

     

  Borger-Odoorn

  Borger Odoorn

     

  Coevorden

  Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo

     

  Emmen

  Emmen Schoonebeek

     

  Meppel

  Meppel Nijeveen

     

  Middenveld

  Beilen Smilde Westerbork

     

  Noordenveld

  Norg Roden Peize

     

  Westerveld

  Diever Dwingeloo Havelte Vledder

     

  De Wolden

  Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde

     

  Zuidlaren

  Eelde Vries Zuidlaren

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten

nieuwe gemeente

aangewezen op te heffen gemeente

Aa en Hunze

Anloo

Borger-Odoorn

Borger

Coevorden

Coevorden

Emmen

Emmen

Meppel

Meppel

Middenveld

Beilen

Noordenveld

Roden

Westerveld

Havelte

De Wolden

Zuidwolde

Zuidlaren

Zuidlaren

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

 • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

 • b. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;

 • c. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

 • d. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;

 • e. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

 • f. artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten

aangewezen nieuwe gemeente

op te heffen gemeente

Aa en Hunze

Anloo Gasselte Gieten Rolde

   

Borger-Odoorn

Borger Odoorn

   

Coevorden

Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo

   

Emmen

Emmen Schoonebeek

   

Meppel

Meppel Nijeveen

   

Middenveld

Beilen Smilde Westerbork

   

Noordenveld

Norg Roden Peize

   

Westerveld

Diever Dwingeloo Havelte Vledder

   

De Wolden

Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde

   

Zuidlaren

Eelde Vries Zuidlaren

Artikel 6

Artikel 7

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen.

 • 4 In de situatie, bedoeld in het derde lid, eindigt de zittingsperiode van de leden van de ingevolge het eerste lid gekozen raad tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 8

De gemeenteraden van de in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 genoemde gemeenten nemen in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997. Artikel 41, tweede tot en met zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken zijn van overeenkomstige toepassing voor de onderscheidene toegevoegde gebieden.

Artikel 11

Gedeputeerde staten van Drenthe kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 12

 • 1 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de artikelen 56, tweede lid, 107a en 107b, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnormen voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten.

 • 3 De ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten op grond van artikel 56, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 107, tweede lid, 107b en 107c van de Wet op het basisonderwijs vastgestelde normen. De nieuwe normen gelden met ingang van 1 januari volgend op de datum van herindeling. Tot en met 31 december volgend op de datum van herindeling blijven op de scholen in de bij deze wet betrokken gemeenten de normen van toepassing die golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de vijftiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart behorend bij de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 283.)

[Red: Voor de kaart, raadpleeg de kaart bij het Staatsblad.]

Naar boven