Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-06-1997 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.6, eerste lid van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als perioden, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, worden vastgesteld:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juni 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Directeur-Generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

H. J. M. van Zon

Terug naar begin van de pagina