Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines

[Regeling vervallen per 17-03-2012.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-08-1999 t/m 16-03-2012

Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 97/17/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 april 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad betreffende de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines (PbEG L 118) en de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als categorie van huishoudelijke apparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het kaderbesluit wordt aangewezen: afwasmachines.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor afwasmachines, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn afwasmachines gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op de kaart, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor afwasmachines en de opmaak van die kaart voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn afwasmachines gestelde eisen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 5 van het kaderbesluit, over afwasmachines voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn afwasmachines gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als plaats, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het kaderbesluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit, voor afwasmachines wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De gegevens in de gedrukte mededeling, bedoeld in artikel 7 van het kaderbesluit, over afwasmachines voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn afwasmachines gestelde eisen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De artikelen 3 en 6 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van afwasmachines.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Indien een leverancier of handelaar voor 1 augustus 1999 gegevens wil verstrekken over het energiegebruik en daarmee samenhangende eigenschappen van afwasmachines, geschiedt dit op de wijze als in de artikelen 2 tot en met 6 is bepaald.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1999, met uitzondering van artikel 8, dat in werking treedt met ingang van 1 februari 1999.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven