Wijzigingswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 enz. (herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's)

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Wet van 12 juni 1997 tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tariefstructuur van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's te herzien met het oog op de richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (PbEG L 279) betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten, en in dat kader het stelsel van heffing van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's alsmede enkele andere wetten te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL IV

  • 1 In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt voor een vrachtauto waarvoor een kenteken is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en waarvoor motorrijtuigenbelasting is voldaan over een tijdvak dat geheel of gedeeltelijk valt na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, de belasting teruggegeven die betrekking heeft op het gedeelte van dat tijdvak dat valt na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

  • 2 In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt, indien op de voet van artikel 58 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 afzonderlijk aangifte is gedaan voor een aanhangwagen die is bestemd om te worden voortbewogen door een vrachtauto, en waarvoor de vermeerdering van de motorrijtuigenbelasting is voldaan over een tijdvak dat geheel of gedeeltelijk valt na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, de belasting teruggegeven die betrekking heeft op het gedeelte van dat tijdvak dat valt na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

  • 3 Voor een vrachtauto waarvoor een kenteken is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet 1994 vangt een kort tijdvak waarover motorrijtuigenbelasting is verschuldigd aan op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt. Het korte tijdvak eindigt met de dag voorafgaande aan de eerste dag van het tijdvak met ingang waarvan de belasting is verschuldigd op de voet van artikel 11, eerste lid, van laatstgenoemde wet. Artikel 27 van die wet is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL V

De bepalingen van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 betreffende vrachtauto's en aanhangwagens zoals deze luiden direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing met betrekking tot belastbare feiten betreffende die voertuigen die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL VIII

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van ARTIKEL I, onderdelen P en AE, die in werking treden met ingang van 1 januari 1998 en van ARTIKEL VII, dat in werking treedt met ingang van 1 juli 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 1997, treedt ARTIKEL VI in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 juli 1997.

  • 2 Artikel VI vervalt anderhalf jaar na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 juni 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven