Regeling verhoging gemiddelde personeelslast school (school-GPL) in verband met algemene salarismaatregel (ZKOO) 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 28-06-1997 t/m 30-12-2004

Regeling verhoging gemiddelde personeelslast school (school-GPL) in verband met algemene salarismaatregel (ZKOO) 1997

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X, eerste lid, onderdeel b, jo. vijfde lid, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318);

Besluit:

Artikel 1. Verhoging school-GPL per 1 januari 1997 in verband met de wijziging bedragen ZKOO-tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De verhoging van de gemiddelde personeelslast, bedoeld in artikel X, van de Wet van 31 mei 1995 (Stb 318), is na toepassing van paragraaf I, artikel 1 van de Regeling Aanpassing school-gpl (VO/FB-97002169 van 19 februari 1997, Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 6A): 0,14%.

Artikel 2. Afronding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de verhoging genoemd in artikel 1 wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de derde decimaal 5 of meer bedraagt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven