Instelling MDW-projectgroep ziekenhuiszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 21-06-1997 t/m 27-08-2004

Instelling MDW-projectgroep ziekenhuiszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat de MDW-werkgroep ziekenhuiszorg in haar rapport ’Het ziekenhuis ontketend’ aanbevelingen heeft geformuleerd op het gebied van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit in de ziekenhuissector;

Overwegende dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in haar rapport ’Het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming’ aanbevelingen op het gebied van sturingsvraagstukken in de ziekenhuissector heeft geformuleerd;

Overwegende het Kabinetsvoornemen om ten behoeve van de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen van de MDW-werkgroep ziekenhuiszorg en de RVZ een projectgroep in het leven te roepen:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een MDW-projectgroep ziekenhuiszorg, verder te noemen de projectgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De projectgroep heeft tot taak, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen van de MDW-werkgroep ziekenhuiszorg op het gebied van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit in de ziekenhuissector, alsmede bij de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen van de RVZ op het gebied van sturing in de ziekenhuissector. Het huidige, c.q. reeds voorgenomen beleid inzake de ziekenhuissector geldt hierbij als vertrekpunt.

Uitgangspunten voor de werkzaamzaamheden van de projectgroep zijn:

 • -

  mijn visie inzake marktwerking in de ziekenhuissector, zoals verwoord in mijn brieven inzake MDW-ziekenhuiszorg aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 juli 1996 en 23 november 1996;

 • -

  de afspraken in het Regeerakkoord 1994-1998.

 • -

  Uiterlijk 30 juni 1997 legt de projectgroep aan de Minister voor:

 • -

  een voorstel voor een brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin een overzicht wordt gegeven van het in deze kabinetsperiode reeds gerealiseerde en nog te realiseren beleid conform de aanbevelingen van de MDW-werkgroep ziekenhuiszorg en de RVZ;

 • -

  een implementatieplan waarin een procedure voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen wordt aangegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de projectgroep hebben zitting:

 • -

  dr. H.J. Schneider, namens het ministerie van VWS, voorzitter;

 • -

  drs. N.C. Oudendijk, namens het ministerie van VWS, lid;

 • -

  drs. G.E.M. Tielen, namens het ministerie van VWS, lid;

 • -

  drs. E.A. Bolhuis, namens het ministerie van VWS, lid;

 • -

  mr. drs. J.L.M. van Wesemael, namens het ministerie van VWS, lid;

 • -

  drs. R.D. Kukenheim, namens het ministerie van OCW, lid;

 • -

  drs. C.A.B. Birkhoff, namens het ministerie van Financiën, lid;

 • -

  drs. A.J.L. van Bohemen, namens het ministerie van EZ, lid;

 • -

  mr. M. Lokin, namens het ministerie van Justitie, lid;

 • -

  mr. drs. H.S.P. Pauw, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  drs. J. Schraverus, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  dr. P.A.M. Vierhout, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  E.R. Peters, arts, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  J.M. Harting, ziekenhuisapotheker, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  A.G.H. Puper, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  ir. S. Dingemans, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  ir. B.F. Dessing, op persoonlijke titel, lid;

 • -

  drs. G.R. Meijer, namens het ministerie van VWS, secretaris;

 • -

  drs. W.J.A.M. Geurds, namens het ministerie van VWS, secretaris.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de in artikel 3 bedoelde leden van de projectgroep wordt een vergoeding voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de regelen welke voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor ’s Rijksdienst gelden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betref-fende de werkzaamheden van de projectgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden bij opheffing van de projectgroep in het centraal oud archief van het Ministerie opgenomen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij geplaatst is.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Naar boven