Regeling gelijkstelling Duitse certificaten speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-10-2014.]
Geldend van 26-06-2005 t/m 30-09-2014

Regeling gelijkstelling Duitse certificaten speeltoestellen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2014]

De door de in de bijlage behorende bij deze beschikking genoemde instellingen afgegeven geldige certificaten voor speeltoestellen die in ieder geval dienen te zijn gebaseerd op de meest recente versie van de DIN 7926 normen, worden gelijkgesteld met het in artikel 4 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen bedoelde certificaat van goedkeuring.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2014]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij zal worden geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Instellingen bedoeld in artikel 1:

[Vervallen per 01-10-2014]

  • -

    Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Tillystraße, D-90431 Neurenberg, Duitsland.

  • -

    Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) Rheinland Product Safety Gmbh, Am Grauen Stein, D-51105 Keulen, Duitsland.

Terug naar begin van de pagina