Regeling inkomen kinderbijslag 1997

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 03-05-2012 t/m 30-06-2014

Regeling inkomen kinderbijslag 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1. Inkomen van het kind

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

  • 1 Onder inkomen van het kind, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan alle inkomsten uit arbeid na aftrek van eventueel verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersver-zekeringen die in een kwartaal betaald of verrekend zijn, ter beschikking zijn gesteld, rentedragend zijn geworden of vorderbaar en tevens inbaar zijn geworden, die dat kind toekomen of ter beschikking worden gesteld.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt tevens als inkomen van het kind aangemerkt, inkomen uit arbeid van dat kind in natura.

Artikel 2. Verwervingskosten

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

De kosten van verwerving, inning of behoud van inkomen die het kind maakt worden, voorzover redelijk, op het inkomen bedoeld in artikel 1 in mindering gebracht.

Artikel 3. Inkomen uit vakantiewerk

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Netto-inkomen tot een totaalbedrag van € 1300,– dat het kind tijdens de zomervakantie uit arbeid verwerft voorzover deze arbeid niet voor een langere periode ook buiten de zomervakantie wordt verricht en mits deze arbeid geen deel uitmaakt van de studie of beroepsopleiding die dat kind volgt wordt niet als inkomen als bedoeld in artikel 1 aangemerkt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inkomen kinderbijslag 1997.

’s-Gravenhage, 10 juni 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Naar boven