Instellingsbesluit Examencommissie opleidingsmodulen ’Leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit’

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 02-07-1997 t/m 01-01-2005

Instellingsbesluit Examencommissie opleidingsmodulen ’Leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit’

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Er is een examencommissie voor de opleidingsmodulen van de ’Leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie stelt, binnen de kaders van de door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken vastgestelde eindtermen en criteria, de examens vast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie stelt de reglementen vast omtrent de inrichting van het examen, de uitvoering daarvan en de verwerking van de resultaten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie stelt de cesuur vast aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een kandidaat aan de criteria voldoet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie voert bovenstaande werkzaamheden uit ten behoeve van de borging van de kwaliteit van de opleidingsmodulen van de ’Leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit’.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie rapporteert jaarlijks haar bevindingen aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie bestaat uit deskundigen die door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken worden benoemd voor de periode van vier jaar met een verlenging van maximaal één periode.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De examencommissie is als volgt samengesteld:

 • a. voorzitter en secretaris;

 • b. leden:

  • openbaar ministerie (2 leden);

  • politiekorpsen (2 leden);

  • ministerie van Binnenlandse Zaken (1 lid);

  • bijzondere opsporingsdiensten (1 lid);

  • Nederlandse Vereniging voor Banken (1 Lid);

 • c. adviserende leden.

De examencommissie beschikt over een secretariaat voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zullen hiervoor, op basis van een ingediende begroting, financiële middelen beschikbaar stellen.

voorzitter: mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, Universiteit van Amsterdam, faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Bestuursrecht;

secretaris: de heer W.A.A. Schulkes (voormalig directeur Politiestudiecentrum);

leden: mr. G.W. van der Burg (Arrondissementsofficier van Justitie, Landelijk Bureau Openbaar Ministerie);

mevrouw mr. I.E.W. Gonzales (officier van Justitie 1e kl., Arrondissementsparket Haarlem), Kernteamofficier van het Kernteam Randstad Noord en Midden);

de heer H.A. Jansen (Hoofd Regionale Recherche dienst Zware/Georganiseerde Criminaliteit, regiokorps Rotterdam-Rijnmond);

de heer H. van Zwam (chef IRT Noord en Oost Nederland);

de heer M. Pheiffer R.A. (FIOD)

prof. dr. G. Bruinsma (TH Twente)

drs. J.C. van Kessel (directeur van het NIBE)

mevrouw mr. L. Veringmeijer (DGOOV/ministerie van Binnenlandse Zaken);

adviserend lid: drs. C.L. Leijten of diens vervanger (CITO).

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven