Instelling redactiecommissie Jaarrapportage Armoede en Sociale Uitsluiting

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 24-09-2008

Instelling redactiecommissie Jaarrapportage Armoede en Sociale Uitsluiting

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat:

 • -

  in de nota ’De andere kant van Nederland’ is aangekondigd dat het van groot maatschappelijk belang is dat wetenschappelijk onafhankelijke rapportages over de problematiek van armoede en sociale uitsluiting in Nederland in de periode 1997 t/m 2000 tot stand komen;

 • -

  het in dit kader gewenst is dat een gekwalificeerde onafhankelijke redactiecommissie wordt ingesteld die waakt over de wetenschappelijke integriteit van de bedoelde jaarrapportages;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een onafhankelijke redactiecommissie Jaarrapportage Armoede en Sociale Uitsluiting, hierna te noemen de redactiecommissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De redactiecommissie heeft de opdracht tot het opstellen van een viertal jaarrapporten – ter ondersteuning van de Sociale Conferenties – in de jaren 1997 t/m 2000 over armoede en sociale uitsluiting in Nederland die zijn gebaseerd op de telkenjaar best beschikbare kennisbronnen.

 • 2 Ter uitvoering van de in het vorige lid genoemde opdracht heeft de redactiecommissie in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:

  • a. zij ziet toe op de afstemming tussen productie van de onderscheiden hoofdstukken van de afzonderlijke jaarrapportages en verzorgt de eindredactie hiervan;

  • b. zij beoordeelt welke wetenschappelijke bijdragen zullen worden benut voor de verschillende jaarrapporten;

  • c. zij is verantwoordelijk voor de eindtekst van de jaarrapporten en stelt deze vast;

  • d. zij stelt de minister van SZW tijdig op de hoogte van de inhoudelijke voortgang van haar werkzaamheden;

  • e. zij kan de minister verzoeken haar informatie te verschaffen over relevante beleidsontwikkelingen op het ministerie van SZW op het gebied van Armoede en Sociale Uitsluiting.

 • 3 De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de (wijze van) openbaarmaking van de jaarrapporten. Zij biedt de minister de rapportage jaarlijks aan op een nader af te spreken datum, in ieder geval voor de sociale conferentie. Het embargo tot het moment van aanbieding aan de minister van SZW wordt door alle redactiecommissieleden gerespecteerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In de redactiecommissie hebben de volgende leden zitting:

 • -

  Prof. dr. G.B.M. Engbersen, voorzitter, tevens lid;

 • -

  Dr. E. Snel, lid;

 • -

  Drs. J.C. Vrooman, lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De leden van de redactiecommissie worden door de minister van SZW benoemd op persoonlijke titel voor de volledige periode van 1997 tot 2000.

 • 2 De leden van de redactiecommissie ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

 • 3 Benoeming van vervangende leden van de redactiecommissie geschiedt bij terugtreding van één van de in artikel 3 genoemde leden door de minister van SZW na een voordracht van de huidige zittende leden van de redactiecommissie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De redactiecommissie regelt haar werkwijze en legt deze schriftelijk vast.

 • 2 In het geval zich binnen de redactiecommissie bij de uitvoering van haar opdracht een verschil van inzicht voordoet, dan wordt door de voorzitter besloten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 3 juni 1997

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur A&O

,

J.H.M. Kok

Naar boven