Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Luchtvaartterrein Terlet

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 02-11-2001 t/m 23-12-2008

Instelling commissies milieuhygiëne luchtvaartterreinen; Luchtvaartterrein Terlet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het luchtvaartterrein Terlet bij besluit van 17 mei 1996 (stcrt. 22 mei 1996) is aangewezen;

Overwegende dat bij besluit van 17 mei 1996 (stcrt. 22 mei 1996) een geluidszone als bedoeld in de artikelen 25a, 25b en 25c van de Luchtvaartwet is vastgesteld voor het luchtvaartterrein Terlet;

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er is een Commissie als bedoeld in artikel 28 eerste lid van de Luchtvaartwet ingesteld bij het luchtvaartterrein Terlet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. één vertegenwoordiger van de provincie Gelderland;

  • b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem, waarvan tenminste één als vertegenwoordiger van in voornoemde gemeente woonachtige omwonende van het luchtvaartterrein Terlet kan worden beschouwd;

  • c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Terlet;

  • d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein Terlet landen en daarvan opstijgen;

  • e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De entiteiten als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met g, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3 De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Terlet;

 • b. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

 • c. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord inzake de vaststelling van het gebruiksplan als bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

 • d. door de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden gehoord over alle maatregelen en voorschrfiten met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Terlet alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften;

 • e. de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen terzake te doen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taken.

 • 2 De Commissie stuurt jaarlijks vóór 15 februari aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij deze taken in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 4 De commissie zendt jaarlijks vóór 15 februari van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door de commissie bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar. Indien de bestedingen van de commissie een nader te bepalen bedrag te boven gaan dient de verantwoording te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De naam van deze Commissie luidt: ’Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Terlet’.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Den Haag, 4 juni 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

,

J.W. Weck

Naar boven