Opheffing Rijks Geologische Dienst en programma-adviescommissie Rijks Geologische Dienst

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-09-1997 t/m 10-06-2005

Opheffing Rijks Geologische Dienst en programma-adviescommissie Rijks Geologische Dienst

De Minister van Economische Zaken,

Overwegende, dat er een Rijks Geologische Dienst is die onder het Ministerie van Economische Zaken ressorteert,

dat deze dienst tot taken heeft:

 • -

  het verzamelen, bewaren en zo mogelijk publiceren en op andere wijze toegankelijk maken van geologische gegevens en het verrichten van geologische speur- en ontwikkelingswerk, voor zover een en ander voor de geologie van Nederland van belang is;

 • -

  het samenstellen en verzorgen van geologische kaarten van Nederland;

 • -

  het uitvoeren van opdrachten en geven van adviezen op geologisch gebied aan overheidsinstanties en particulieren in binnen- en buitenland;

 • -

  het interpreteren en bewerken van gegevens welke, bij de exploratie en productie van delfstoffen in de zin van de mijnwetgeving dan wel anderszins, beschikbaar komen;

 • -

  het adviseren van de Minister van Economische Zaken in geologische aangelegenheden, in het bijzonder inzake de exploratie en productie van delfstoffen in de zin van de mijnwetgeving,

dat er een Instituut TNO Grondwater en Geo-Energie is, dat deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en dat als taak heeft het door middel van aardwetenschappelijk en daarmee verband houdend technologisch onderzoek bijdragen tot een duurzaam beheer van de ondergrond en de ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen,

dat de doelmatigheid van de kennisinfrastructuur op het gebied van de geowetenschappen kan worden vergroot door beide organisaties - overeenkomstig het op 14 juni 1996 door het kabinet vastgestelde pricipebesluit dienaangaande - samen te voegen in een nieuw instituut, het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (NITG), zodanig dat de nieuwe organisatie deel uitmaakt van TNO,

dat de staat en TNO daartoe op 13 mei 1997 een overeenkomst hebben gesloten,

dat ter uitvoering van deze overeenkomst de Rijks Geologische Dienst per 1 september 1997 zal worden opgeheven,

dat bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 21 december 1981 (Stcrt. 248) een programma-adviescommissie Rijks Geologische Dienst is ingesteld die tot taak heeft de directeur van de Rijks Geologische Dienst te adviseren met betrekking tot de door deze dienst uit te voeren werkprogramma’s voor zover deze betrekking hebben op de ondiepe ondergrond van Nederland en op het Nederlandse deel van het continentaal plat,

dat de advisering van het nieuwe instituut NITG binnen de organisatiestructuur van TNO gewaarborgd is door de instelling van een programma-adviesraad en een wetenschappelijke adviesraad,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De onder het Ministerie van Economische Zaken ressorterende Rijks Geologische Dienst wordt opgeheven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De programma-adviescommissie Rijks Geologische Dienst, ingesteld bij beschikking van 21 december 1981 (Stcrt. 248), wordt opgeheven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven